Ocena brak

Zakładowe regulaminy wynagradzania

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Zgodnie z art. 777 § 1 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników oraz nie są oni objęci zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym, wówczas warunki wynagradzania za pracę muszą być określone w regulaminie wynagradzania. W regulaminie tym pracodawca może także określić inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

 

Wobec powyższego treść regulaminu wynagradzania powinna zawierać postanowienia obligatoryjne tj.:

w zakresie warunków wynagradzania oraz inne dodatki lub świadczenia związane z pracą. Głównym składnikiem wynagrodzenia, który powinien być bezwzględnie umieszczony w regulaminie jest stawka osobistego zaszeregowania za pracę określonego rodzaju na określonym stanowisku. Z tego też względu integralną częścią regulaminu są załączniki sporządzone w postaci tabel wynagrodzeń, gdzie powinna znajdować się tabela określająca stanowiska pracy, wymagane kwalifikacje oraz staż pracy.

 

Natomiast w zakresie dodatków i świadczeń należy określić:

  • tryb i formy przyznawania,

  • wysokość,

  • okresy uprawniające do ich nabycia.

 

W przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas ma on obowiązek uzgodnienia z nią treść regulaminu.

Regulamin wynagradzania obowiązuje pracowników bez względu na to, czy umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, również nie ma znaczenia wymiar czasu pracy, w jakim zatrudnieni są pracownicy. Istotne jest to, aby osoby miały status pracownika. Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie pracowników – nie obejmuje on dyrektorów, których wynagrodzenie ustalane jest przez organ powołujący, bądź nadzorujący.

Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Postanowienia zawarte w regulaminie wynagradzania nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy, a także ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Podobne prace

Do góry