Ocena brak

ZAJĄC JOZEF (1891-1963) - generał

Autor /maslak Dodano /02.03.2011

Żołnierz Legionów, walczył w kampa­nii karpackiej, besarabskiej i wołyńskiej. W latach 1919-20 studiował w Ecole Superieure de Guerre. W okresie mię­dzywojennym był min. szefem Oddzia­łu I Sztabu Generalnego, dowódcą 23 dywizji piechoty w Katowicach i Okrę­gu Korpusu VI Lwów. Od sierpnia 1936 r. inspektor obrony przeciwlotniczej państwa i jednocześnie od stycznia 1937 r. dowódca OPL Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz lotnictwa (od marca 1939 r).

W czasie kampanii wrześnio­wej był naczelnym dowódcą lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. 17 września przedostał się do Rumunii, a stamtąd do Francji. W październiku 1939 r. został mianowany dowódcą Polskich Sił Po­wietrznych, następnie był (od września 1940 r.) zastępcą dowódcy 1 korpusu w Szkocji, od września 1941 r. dowód­cą Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, od września 1942 r. zastęp­cą dowódcy Armii Polskiej na Wscho­dzie, od marca 1943 r. dowódcą 1 kor­pusu pancemo-motorowego, od sierpnia 1943 r. inspektorem wyszkolenia woj­ska.

Zdemobilizowany w 1946 r., pozo­stał w Szkocji (studiował na uniwersy­tecie w Edynburgu psychologię i histo­rię sztuki); następnie wyjechał do Kanady i zamieszkał w Ottawie.

Podobne prace

Do góry