Ocena brak

Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy powoduje obniżenie jakości zdrowotnej żywności produkowanej i spożywanej na tym terenie. Biorąc pod uwagę wysokie skażenie diet dzieci i młodzieży ołowiem i kadmem w rejonie LZM szczególnie ważne jest prowadzenie ciągłej kontroli stanu środowiska naturalnego i wprowadzenie programów prewencyjnych obejmujących szczególnie dzieci i młodzież żywionych dość monotonnie w placówkach żywienia zbiorowego jakie stanowią państwowe domy dziecka. Niekorzystny wpływ metali ciężkich, w tym ołowiu i kadmu, jest szczególnie niebezpieczny w przypadku organizmów młodych i rozwijających się. Wszelkie zmiany strukturalne w narządach i tkankach w tym okresie, mogą okazać się trwałe i są przyczyną obniżenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób zamieszkałych na terenie emisji metali ciężkich.

Innym zagorżeniem dla naszego najblizszego otoczenia są licznie wystepujące kopalnie węgla w naszym województwie. Wydobyciu węgla towarzyszy emisja metanu do atmosfery. Nikt nie mierzy ilości tego gazu uwolnionego z pokładów węgla. Nadzieję należy wiązać z przemysłowym odgazowaniem śląskich kopalń.

Kopalnie powoduja zatem wydzieleanie się związków węgla do atmosfery i co za tym idzie powodują efekt cieplarniany. Dlatego też aby zapobiegać temu zjawisku sadzi się na terenach należących do takich zakładów drzewa, które w części pochłaniają wydzielany do atmosfery dwutlenek węgla.

Kolejnym zagrożeniam jakie wystepuje na terenie naszego województwa i nie tylko są coraz powszechniejsze okna wytwarzane z polichlorku winylu. Tak się składa, ze do wytwarzania takich okien używa się toksycznych związków metali ciężkich, głównie ołowiu i kadmu. Równie trujących substancji (m.in. kobaltu,tytanu) używa się do nadawania takim oknom atrakcyjnych barw. Przecież wielu z nas posiada takie okna nie zdając sobie sprawy jakie to może nieść konsekwencje np. podczas pożaru gdy z okien zaczną wydzielać się trujące i dławiące gazy.

Głogów leży w odrębie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedźowego. Na stan środowiska naturalnego miasta i jego okolic w głównej mierze wpływają więc zanieczyszczenia związane z wydobyciem i przetwórstwem rud miedzi. Dodatkowymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są również inne zakłady przemysłowe, ciepłownictwo oraz komunikacja.

Natomiast w Lubinie intensywne działania władz spowodowały, że z jego krajobrazu zniknęło wiele dymiących kominów. Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci centralnego ogrzewania przyczyniła sie do likwidacji pieców węglowych w licznych budynkach mieszkalnych. Budowa gazociągów oraz modernizacja instalacji grzewczych umożliwiła zastosowanie w wielu kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych bardziej sprzyjającego środowisku ogrzewania gazowego. Również zakłady przemysłowe działające na terenie miasta sukcesywnie wdrażają programy ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Do góry