Ocena brak

Zagrożenia dla dzikiej przyrody

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

W przeszłości ogromnym zagrożeniem dla świata dzikiej przyrody były polowania i kolekcjonowa­nie trofeów. Z upodobaniem przyodziewano się w egzotyczne futra, a kolekcje rzadkich motyli sta­nowiły przedmiot rywalizacji zbieraczy. Polowania i gromadzenie trofeów nadal cieszą się zaintere­sowaniem, jednakże głównym zagrożeniem przy­rody w dzisiejszych czasach jest zanieczyszczenie i dewastacja środowiska naturalnego.
Największe spustoszenie sieją kwaśne deszcze, które powodują skażenie zbiorników wodnych, co z kolei wywołuje choroby i obumieranie drzewo­stanu, ryb i innych zwierząt żyjących w środowi­sku wodnym. W wielu rejonach czynnikiem powo­dującym skażenie środowiska jest górnictwo. Odpady tworzą hałdy, z których do zbiorników wodnych przedostają się trujące metale, na przy­kład rtęć.
Dewastacja środowiska naturalnego postępuje wskutek działania różnych czynników. Aby zwięk­szyć produkcję żywności, przekształca się obsza­ry dziewiczej przyrody w pola uprawne i pastwiska. Popyt na samochody, wentylatory, telewizory i inne towary sprzyja rozwojowi górnictwa, dostarczają­cego surowców dla zakładów przemysłowych. Aby usprawnić komunikację, na otwartych terenach buduje się drogi, linie kolejowe i porty lotnicze. Wszystko to sprzyja zmniejszeniu różnorodności biologicznej, przy czym proces ten nie jest jedy­nie bezpośrednią konsekwencją wymierania kon­kretnych gatunków roślin i zwierząt w określonych rejonach świata. Ogromne obszary dzikiej przyro­dy stopniowo kurczą się, co stwarza zagrożenie dla wielu gatunków drapieżników, dla których warun­kiem przetrwania jest dostępność dużych teryto­riów łowieckich. Aby znaleźć wystarczającą ilość pożywienia, schronienie i dogodne warunki do roz­rodu, tygrys potrzebuje około 300 km2.
Hodowla poszczególnych gatunków w niewoli traci sens, jeśli nie ma już dla nich miejsca w śro­dowisku naturalnym. Utrzymanie wystarczająco dużych obszarów środowiska naturalnego ma istot­ne znaczenie dla zachowania bogactwa form życia na Ziemi i egzystencji tak popularnych zwierząt jak pandy, tygrysy czy goryle.

Ochrona i utrzymanie bogactwa przyrody na naszej planecie nie jest zadaniem dla kilku entuzjastów. Wszelkie kampanie uświadamiające opinii publicz­nej wagę problemu nie są bez znaczenia, ale dla osiągnięcia pożądanego efektu potrzebne są bar­dziej zdecydowane działania.
W 1992 r. w Rio de Janeiro w Brazylii odbył się Szczyt Ziemi - konferencja poświęcona proble­mom ochrony środowiska, w której uczestniczyło 114 przywódców państw. Ponad 150 krajów pod­pisało konwencję o ochronie środowiska. Porusza­no też problemy związane z rozszerzaniem się tere­nów pustynnych i globalnym ociepleniem. Chociaż jednogłośnie stwierdzono, że należy podjąć jakieś działania, tylko kilka państw poczyniło konkretne zobowiązania i obiecało dostarczyć fundusze.

Podobne prace

Do góry