Ocena brak

Zagadnienia z Pedagogiki Resocjalizacyjnej- część I

Autor /Stounn Dodano /11.12.2005

ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ- część 1

1.WYMIEŃ ETAPY RESOCJALIZACJI:
1)nawiązanie kontaktu i wytworzenie więzi uczuciowej z wychowankiem; w tym celu należy wykorzystać zestaw nagród psychologicznych w dziedzinach, w których wychowanek może zaprezentować swoje możliwości i osiągnąć sukces; można odwołać się do jego zainteresować i zdolności; ważne jest stopniowanie trudności w realizacji tych celów.
2)po nawiązaniu silnej więzi emocjonalnej między wychowankiem a wychowawcą należy jednostke nauczyć prawidłowego sposobu rozwiązywania konfliktów wew.; należy stworzyć system bodźców aby antyspoł.zacho.jednostki straciło swe wartości.
3)należy zmniejszyć intensywność zewn.kontroli wychowawcy, pozostawiając pewną sw obodę działania;wyższy poziom autonomii wychowanka sprzyja kształtowaniu sie mechanizmu kontroli wew.czyli sumienia.
4)rozluźnienie więzów między wychowankiem a wychowawcą, wzmacnianie więzi z innymi osobami dorosłymi i rówieśnikami, sprzyja temu adekwatna percepcja samego siebie oraz realistyczny obraz stosunków jednostki ze światem zew.

2.WYMIEŃ OZNAKI ŚREDNIEGO ZAGROŻENIA U OSÓB PODEJRZANYCH O ZACH.SUICYDALNE

3.PODAJ I KRÓTKO OPISZ CZYNNIKI BIOPSYCHICZNE NIEDOSTOS.SPOŁ.
1) organiczne-uszkodzenie tk.mózgowej, OUN i funkcji ukł.wydzielania wew.,
*charakteropatia,
*upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego,
*inne upośledzenia wewn.o charakterze przewlekłym, które mogą pośrednio wpłynąć na wystąpienie niedostosowania społ.
2)czynnościowe- etiologia nie do końca poznana;
*psyc hopatia,
*nerwice i neurozy,
*choroby psychiczne,
*padaczkowe stany pomroczne- osoby takie charakteryzują zmiany w zakresie uczuć wyższych, myslenia, świadomości, intelektualności, woli działania i dlatego znajduja sie w grupie o wysokim zagrożeniu wystąpienia opisywanego zjawiska.

4.WYMIEŃ CELE I ZASADY RESOCJALIZACJI
- cele:
*kształtowanie postaw społ.
*czujna pomoc w kształtowaniu aspiracji i planów życiowych,
*utrwalanie i uzupełnianie zdobytych wartości, postaw i norm,
*zmierzanie do wzbudzania konstruktywnych działań,
*stwarzanie pociągających perspektyw wywołujących pragnienie innego życia, *
rozwijanie więzi uczuciowej.
-zasady:
1)zasada akceptacji- uznanie jednostki z odchyleniami od normy jako osobę, której przysługuje pełnia praw, szczególnie uwzględniających jej osobę jako czł.mająca prawo do opieki i pomocy.
2)zasada pomocy- należy pomóc jednostce, takiej która bez tej pomocy nie jest wstanie sama sobie poradzić.
3)zasada kształtowania postaw- uświadomienie konieczności posiadania celów, marzeń, które wyznaczają perspektywę celów.
4)zasada współpracy ze środowiskiem- nie można jednostki spostrzegać w oderwaniu od otoczenia, należy przystawać to środowisko do jednostki.
5)zasada systematyczności- podkreślenie znaczenia planowego, systematycznego działania.
6)zasada indywidualności- każda jednostka jest indywidualna, w szczególności w odniesieniu do dzieci, uczniów, w którym każdy uczeń ma prawo do pomocy w nauce itp.
Ogólne zasady wych.resocjal.:
1)zasada reedukacji,
2)zasada wszechstronnego rozwoju osobowości,
3)zasada oddziaływania penitencjarnego.

5.OD CZEGO ZALEŻY SKUTECZNOŚĆ KAR W WYCHOWA.?
Zasady stosowania kar:
*karać zaraz po czynie,
*karać czyn, nie osobę,
*za jeden czyn nie karać wielokrotnie

6.WYMIE4Ń 3 ETAPY WYKOLEJENIA SPOŁ.WG CZAPÓWA:
Stadium I-
u jednostki występuje poczucie odtrącenia, czyli niezaspokojona potrzeba zależności emocjonalnej, występują reakcje negatywne, agresja, niekontrolowane reakcje emocjonalne i brak koncentracji uwagi, jednostka łatwo się nudzi rozpoczętymi czynnościami.
Stadium II-
wyraża sie utrwalaniem wrogich reakcji wobec osób socjalizująco znaczących i autorytetów, próby nawiązywania bliższego kontaktu emocj.z osobą nieprzystosowana napotykaja na irracjonalny opór, jednostka zaspokaja swoje potrzeby społ.i emocjon.poza domem rodzinnym, pojawiają się pierwsze symptomy wykolejenia społ. czyli alkoholizm, ucieczki z domu, wagarowanie, wybryki seksualne. Stadium III-
jednostka nieprzystosowana odczuwa satysfakcję i przyjemność ze swojej działalności antyspoł.i własnej autonomii, takie osoby dążą do nawiązania kontaktów z gangami i grupami o charakterze chuligańskim i przestępczym.

7.CZYM RÓŻNI SIĘ DEMORALIZACJA OD ZWICHNIĘTEJ SOCJALIZACJI?
Demoralizacja- dziecko wchodzi w nowe środowisko, grupy, pojawia się zupełny brak przestrzegania zasad i norm, poprzez nowe otoczenie następuje demoralizacja.
Zwichnięta socjalizacja- czynniki wykolejenia społ.,manifestuje sie w różnych formach- patologie w rodzinie, alkoholizm,występuje brak bezpieczeństwa.

8.WYMIEŃ CECHY PSYCHOPATII-
choroba psychiczna, różniąca się od innych zmianą w charakterze danej osoby, brakiem krytycyzmu, niezdolności do współczucia społ., występują halucynacje i urojenia.

9.WYMIEŃ RODZAJE SAMOBÓJSTW I KRÓTKO JE OPISZ:
1)samobójstwo anomiczne- jest przejawem zakłócenia ładu społ., wskaźnikiem jego rozlegulowania, sytuacji w której zachowania jednostek są w małym stopniu kontrolowane i stymulowane przez społecznego.
2)s.altruistyczne- jest skutkiem nadmiernej integracji jednostki ze środowiskiem, zbyt silnej identyfikacji z celami, interesami i oczekiwaniami grupy, zbyt daleko posuniętej socjalizacji. 3)s.fatalistyczne- związane z sytuacją jednostkową, jest to samobójstwo czł.znajdującego się w sytuacji tragicznej, z której wyjścia wyjścia zablokowane są także perspektywiczne.
4)s.egoistyczne- jest wynikiem zbyt słabej integracji jednostki z grupą i społecznościa.

10.WYMIEŃ CECHY WZORU OSOBIS.AUTORYTETU WYCHOWAWCY

11.NEGATYWNE TYPY ODDZIAŁYWAŃ RODZICIELSKICH

12.WYMIEŃ RODZAJE AUTORYTETÓW

13.CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OMAMY SŁUCH.OD UROJEŃ?
Omamy słuchowe- nieprawdziwe spostrzeżenia pod postacią hałasu lub głosu, osoba chora m a wrażenie że mówi się o niej.
Urojenia-nieprawdziwe przekonania na temat rzeczywistości, które przybierają różne formy, np. Urojenia prześladowcze, wielkościowe, dana osoba przekonana jest, że zachowania i uwagi innych (w radiu,tv) dotycza bezpośrednio jej.

14.OMÓW SUBSTANCJE DZIAŁAJĄCE NA OUN

15.CZEGO DOTYCZY TEORIA LABELINGU?
Naznaczanie, etykietowanie; naznaczamy osoby niepełnospr awne, tłumaczy ona znaczenia recydywy.

16.CECHY ADHD?
zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia),
brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego,
tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością. Główne cechy osobowości dziecka: ciągła aktywność ruchowa,
nieustępliwość,
opóźniony rozwój mowy,
niskie poszanowanie własnej godności,
okresowo występująca depresja,
zaburzenia snu,
zaburzenia apetytu.

17.JAKIE ZNASZ STOPNIE PREWENCJI?
1)prewencja pierwotna (ogólna)- zapobiega wszelkiemu niedostosowaniu społ.dzieci i młodzieży, a więc ogarniająca akcje społ.ekonomiczne, wychowawcze w stosunku do całej ludzkości.
2)prewencja wtórna- polega na wczesnym ujawnieniu i resocjalizowaniu różnych zaburzeń w rozwoju psychicznym i moralnym.
3)prewencja trzeciego stopnia- polega na zapobieganiu recydynie, a więc wchodzi w zakres resocjalizacji, skuteczność profilaktyki zależy od jej zasięgu społ.

Podobne prace

Do góry