Ocena brak

Zagadnienia na egzamina z prawa administracyjnego

Autor /Chubdiggiligo Dodano /03.03.2005

Zagadnienia na egzamin z części szczególnej prawa administracyjnego dla magisterskich studiów uzupełniających administracji

1. Prawo administracyjne ? część szczególna: pojęcie, zakres, dziedziny.

Prawo administracyjne:

część ogólna

część szczególna (poszczególne ustawy i inne akty o charakterze administracyjno-prawnym)

Prawo administracyjne:

prawo ustrojowe

materialne prawo administracyjne

postępowanie ? część dotycząca działalności administracji

Prawo administracyjne część szczególna - jest to dział prawa administracyjnego zawierający poszczególne ustawy i inne akty o charakterze administracyjno-prawnym. Akty te zawierają regulację administracyjno-prawną osób i rzeczy. Jest to część prawa publicznego, która najpełniej kształtuje sytuację prawną jednostki. Normy te wprost określają prawa i obowiązki jednostki, przyznają uprawnienia, ale tworzą też określone nakazy i zakazy. Jest prawem otwartym, nie ma ściśle określonego stanu rzeczowego, jest prawem dynamicznym zmieniającym się wraz ze zmianą warunków w jakich żyjemy.

Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego materialnego
jest regulowane przepisami powszechnie obowiązującymi

zawiera co do zasady przepisy bezwzględnie obowiązujące

przepisy mpa zawierają umocowanie do władczego działania przez administrację, ale jest też wiele przepisów, które przewidują działania niewładcze

mpa jest regulowane przepisami różnej rangi: prawo międzynarodowe, prawo krajowe, prawo europejskie

szeroki zakres przedmiotowy

szeroki zakres podmiotowy ? prawo to reguluje sytuację prawną szerokiego kręgu podmiotów

wiele norm mpa nakłada na adresata bezpośrednio obowiązki bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej

wiele przepisów mpa nakazuje jednak wydanie decyzji

Działy mpa

Mpa to najszersza gałąź prawa

wolności obywatelskie i prawa człowieka (prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne)

status prawny jednostki ? np. normy regulujące problematykę obywatelstwa, sytuacji cudzoziemców, prawo paszportowe, prawo o aktach stanu cywilnego

wolne zawody - regulacje takich zawodów jak adwokat, radca prawny, lekarz, pielęgniarka

funkcje policyjne ? polegające na utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego, spokoju i porządku

reglamentacja działalności gospodarczej ? np. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustalająca ogólne zasady dotyczące sfery gospodarczej

ingerencja administracyjna w sferę własności nieruchomości ? prawo własności ma charakter ograniczony np. instytucja wywłaszczenia, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

rzeczy publiczne ? korzystanie z wód, dróg publicznych

strefy specjalne ? ochrona granicy państwowej, ochrona środowiska

ciężary publiczne ? świadczenia osobiste i rzeczowe

administracja świadcząca ? pomoc społeczna

2. Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo ? więź względnie trwała, łącząca osobę fizyczną z państwem i społeczeństwem.

Podobne prace

Do góry