Ocena brak

Zagadnienia egzaminacyjne na zasady ustroju politycznego państwa

Autor /Kolinduks Dodano /28.01.2007

1. Pojecie państwa
2. Geneza państwa
3. Zasady ustroju politycznego państwa- pojęcie.
4. Przebieg prac nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997r.
5. Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP
6. Konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa
7. Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł
8. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w polskim porządku prawnym
9. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa
10. Zasada republikańskiej formy rządów.
11. Zasada pomocniczości w Konstytucji RP
12. Pojęcie i koncepcje dobra wspólnego
13. Zasady przewodnie statusu jednostki w Konstytucji RP
14. Zasada godności człowieka (koncepcje godności, ujęcie w art. 30 Konstytucji RP)
15. Zasada równości (równość w prawie, równość wobec prawa)
16. Zasada wolności (wolność w ujęciu pozytywnym i negatywnym, wolność ?od?, wolność ?do?)
17. Zasady dotyczące ograniczeń praw i wolności w Konstytucji RP
18. Zasada demokratycznego państwa prawnego (elementy formalne i materialne)
19. Zasada praworządności (legalizmu)
20. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego
21. Zasady prawidłowej legislacji w świetle orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
22. Zasada suwerenności ? pojęcie i cechy władzy suwerennej
23. Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej
24. Zasada zwierzchnictwa narodu w Konstytucji RP (pojęcie narodu, formy realizacji zwierzchnictwa narodu)
25. Zasada podziału władzy w świetle Konstytucji RP (założenia doktrynalne i ich realizacja)
26. Zmiany w zakresie funkcjonowania parlamentu w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej
27. Zmiany w zakresie funkcjonowania władzy sądowniczej w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej
28. Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
29. Pojęcie i rodzaje systemów rządów
30. System rządów mieszanych (Polibiusz)
31. System rządów w świetle Konstytucji RP
32. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości ? (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)
33. Zasada niezawisłości sędziów i niezależności sądów
34. Zasada jednolitości sądów
35. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego
36. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
37. Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego
38. Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP (pojęcie i rola ustrojowa partii politycznych,
39. Finansowanie partii politycznych
40. Pojęcie i rodzaje systemów partyjnych.
41. Zasady prawa wyborczego.
42. Systemy wyborcze ? zalety i wady
43. Ograniczenia zasady pluralizmu politycznego w Konstytucji RP
44. Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP
45. Zasada decentralizacji władzy publicznej
46. Samorząd terytorialny w Polsce
47. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP
48. Zasada ochrony własności w Konstytucji RP
49. Modele rozwiązań relacji państwa i związków wyznaniowych
50. Polski model stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi

ODPOWIEDZI W PLIKU

Podobne prace

Do góry