Ocena brak

Zadania POT (Polskiej Organizacji Turystyki)

Autor /goalgeRok Dodano /01.10.2006

1) promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
2) zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
3) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną.

Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

1) jednostkami samorządu terytorialnego,
2) organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie,
3) polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi - w zakresie zadań wykonywanych za granicą.

Zadaniami POT są w szczególności:

1) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
2) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie planów i wieloletnich programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,
3) stwarzanie instytucjonalnych warunków współpracy podmiotów, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich działań na rzecz promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą, w tym inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych,
4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, na podstawie umów zawieranych przez POT z tymi organami i jednostkami.

Cele i zadania POT realizowane są przez:

1) przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem POIT,
2) przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki,
3) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,
4) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych,
5) wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez właściwego ministra, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki,
6) inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, o których mowa w art. 4 ustawy.
Literatura:

http://www.pot.gov.pl/menu1/biuletyn/

Podobne prace

Do góry