Ocena brak

Zadania kolonii, czas wolny, instytucje i placówki działalnosci kulturalno - oświatowej

Autor /drastCheeda Dodano /19.10.2005

CEL I ZADANIA KOLONII – ROLA WYCHOWAWCZA

Kolonia to placówka zatwierdzona przez kuratorium ( odpowiedni organ nadzoru pedagogicznego – wydaje zezwolenie)

Kuratorium musi zatwierdzić
- miejsce i warunki socjalne
- kadra – osoby dorosłe, mające kurs opiekunów lub organizatorów wypoczynku
- program wychowawczy i edukacyjny
- strony organizacyjne – grupy wiekowe ilość osób itp.
- cały kosztorys
- opieka medyczna
- fachowcy
- przebieg trasy przy obozie wędrownym
- regulamin
- transport

Wychowawca
- 24 godzinna odpowiedzialność
- plan pracy – można w nim dokonywać zmian
- kasjer
- dokumentacja – prowadzi dziennik
- wykaz osób, które powinny być pod opieką lekarska
- dzieci nie mogą decydować o planie zajęć, uwzględnić potrzeby dzieci

Formy organizacyjne zajęć
- wypoczynkowa – w programie zajęć musza się znaleźć plany, które zapewniają dzieciom wypoczynek
- rekreacja – rozwijamy wypoczynek czynny przez ruch ( gry, zabawy)
- poznawczo – edukacyjna to główny cel kolonii, próbuje się pokazać i nauczyć grupę czegoś nowego, najczęściej jest to poznanie okolicy, regionu, próbuje się kształtować nawyki kulturowe, chodzi o zachowanie, poznanie przez kino, muzeum
- wychowawcza – przy ognisku poinformować dzieci o pewnych zasadach, kształtowanie pewnych nawyków higienicznych lub wychowawczych, uczą się umiejętności społecznych, dyscypliny, umiejętność przebywania w grupie
- opiekuńcza – pokrywa się z wychowawcza , zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i podstawowe potrzeby ( dzieci najedzone, bezpieczne)


CZAS WOLNY

Czas wolny to czas, który pozostanie człowiekowi do swobodnej dyspozycji, po wykonaniu czynności obowiązkowych, higienicznych, także z wyłączeniem snu

Cechy wolnego czasu to dobrowolność ( nie ma przymusu ) i niezarobkowość. Najmniej maja go kobiety pracujące, które wychowują dzieci, w następnej kolejności są studenci i uczniowie szkół średnich. Najwięcej tego czasu maja osoby pracujące, ale samotne ( bez rodziny ), emeryci, dzieci klas szkoły podstawowej

Funkcje czasu wolnego:
- relaks i wypoczynek sa dwie formy czynna np. czytanie i bierna np. oglądanie TV czy leżenie, forma zależy od stylu życia człowieka, chętniej są wybierane formy bierne, dla niektórych pojęcie „ wolnego czasu” jest źle rozumiane, bo oznacza leżenie i nie robienie nic, nie wolno nikomu narzucać, kto jak ma spędzić swój wolny czas, dzieci mówiąc „nudzę się „ chcą , by rodzice wymyślili im jakieś zajęcie, u starszych jest inaczej, czas wolny jest niezbędny człowiekowi
- hobby – realizacja życiowej pasji, ci, którzy maja pasje nigdy się nie nudzą
INSTYTUCJE I PLACÓWKI DZIAŁALNOSĆI KULTURALNO – OSWIATOWEJ

Placówki dają możliwość rozwijania zainteresowań, zajęcie wolnego czasu, jest ich bardzo mało, bywa , że korzystanie z nich jest często drogie, oferty tych placówek odbiegają od wymagań młodzieży, w małych miasteczkach z braku funduszy placówki te są zlikwidowane

Dom kultury
Młody człowiek ma tu znaleźć możliwość realizacji, rozwijania swoich zainteresowań. Mają kształcić, dawać możliwość na spędzenie wolnego czasu, maja urozmaicić dzień np. przez sekcje, maja wychowywać , zajęcia w grupie uczą akceptacji drugiej osoby
Funkcje:
- wychowawcza
- kreatywna
- opiekuńcza
- edukacyjna
- relaksacyjna ( relaks, wypoczynek, zabawa)

Świetlica
Każda ma inny charakter, funkcje realizowane przez świetlice są uzależnione od przyjętych zasad ( wychowawcza, opiekuńcza)
Typy świetlic:
- szkolna
- osiedlowa
- parafialna
- zakładowa
- środowiskowa
- szpitalna
- dworcowa

Zadania świetlicy szkolnej:
- opieka nad dziećmi od momentu przyjścia dziecka do szkoły aż do momentu przyjścia rodziców
- pomoc w nauce
- wypełnianie wolnego czasu
- prowadzenie zajęć korekcyjnych
- prowadzenie sekcji zainteresowań
- prowadzenie stołówki

Funkcje:
- wychowawcza – spełnia ja głównie szkoła podstawowa
- ekonomiczna – opieka w sensie dożywiania osób ze środowisk patologicznych
- edukacyjna – pomoc w nauce

Forma pracy:
- zbiorowe
- indywidualne
Biblioteka i czytelnia
- szkolna
- publiczna
- specjalistyczna
- pedagogiczna

Zadania biblioteki szkolnej:
- systematyczne przygotowanie uczniów do korzystania z zasobów informacyjnych biblioteki
- zapewnienie nauczycielom bieżącej informacji związanej z ich pracą
- uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły
- udostępnianie zbiorów, udzielanie pomocy, informacji, analiza stanów czytelnictwa, organizacja konkursów
- współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego
- rozwijanie kultury czytelniczej uczniów
- rozwijanie technik samokształceniowych, pracy umysłowej, pracy z dokumentem bibliotecznym

żeby biblioteka wypełniała dobrze swą funkcję musza być – właściwe zbiory, warsztat informacyjny, właściwe godziny otwarcia, osoba prowadząca bibliotekę musi zachęcać

Biblioteka ma księgozbiór podręczny w czytelni oraz księgozbiór do wypożyczeń, księgozbiory są katalogowane
- rzeczowy
- alfabetyczny
- obrazkowy ( dla dzieci)

Mogą się tez tu znaleźć zestawienia bibliograficzne

Do góry