Ocena brak

Zadania i organizacja służb państwowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

a.    Rola administracji rządowej.

Koordynatorem spójnej polityki państwa wobec

niepełnosprawnych jest w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań jego biura należy:

-    opracowywanie założeń dotyczących zatrudniania, rehabilitacji, warunków pracy niepełnosprawnych i opiniowanie aktów normatywnych z tego zakresu;

-    analiza, ocena i prognoza sytuacji zawodowo-bytowej oraz opracowywanie programów rozwiązywania zaistniałych problemów;

-    inicjowanie i koordynowanie działań ograniczających skutki niepełnosprawności oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi;

-    nadzór merytoryczny nad realizacją zadań na rzecz niepełnosprawnych, podejmowanych przez samorządy wojewódzkie;

-    współpraca z Krajową Radą Konsultacyjną do spraw Osób Niepełnosprawnych, którą tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (w tym pracodawcy niepełnosprawnych), samorządów terytorialnych i administracji rządowej.

b.    Obowiązki samorządów wojewódzkich:

-    opracowywanie lokalnych strategii działań poprawiających życie społeczne i zawodowe oraz zmniejszających bezrobocie wśród niepełnosprawnych;

-    rozdzielanie środków finansowych;

-    tworzenie lub likwidowanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych;

-    współpraca z Pełnomocnikiem i organizacjami pozarządowymi;

-    rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych w powiatach odnośnie do umorzenia lub odroczenia spłat pożyczek dla niepełnosprawnych i orzekania stopnia niepełnosprawności.

c.    Zadania powiatów.

Dzięki decentralizacji decyzji i środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powiaty mają sporo zadań służących bezpośredniej, odpowiadającej lokalnym potrzebom pomocy dla niepełnosprawnych z danego terenu. Realizują je urzędy starosty, powiatowe urzędy pracy i centra pomocy rodzinie. Urząd Starosty zajmuje się:

-    dofinansowaniem (w formie pożyczek lub spłaty połowy oprocentowania kredytów bankowych) samodzielnej działalności gospodarczej niepełnosprawnych;

-    refundowaniem pracodawcom kosztów przystosowania stanowisk pracy, kosztów wynagrodzeń ze składką na ubezpieczenie społeczne i kosztów szkoleń niepełnosprawnych;

-    tworzeniem lub likwidowaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych i klas integracyjnych;

-    powoływaniem i odwoływaniem zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności do celów nie-rentowych.

Powiatowe urzędy pracy zajmują się:

-    pośrednictwem pracy dla niepełnosprawnych i poradnictwem zawodowym;

-    kierowaniem na szkolenia zawodowe;

-    doradztwem organizacyjno-prawnym i ekonomicznym w zakresie samodzielnej działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez niepełnosprawnych;

-    współpracą z organami rentowymi, inspekcją pracy, administracją rządową i wojewódzką, organizacjami pozarządowymi.

Centra pomocy rodzinie m.in. dofinansowują:

-    warsztaty terapii zajęciowej i turnusy rehabilitacyjne;

-    zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

-    likwidację barier architektonicznych, urbani-'tycznych i w komunikowaniu się.

d. Obowiązki gmin.

Ośrodki pomocy społecznej działające na najniż-?z>ch stopniach władzy terytorialnej zajmują się:

-    zapewnieniem osobie niepełnosprawnej w jej :omu usług opiekuńczych;

-    przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celo-

• >ch. pomocy rzeczowej i w naturze, rent socjal-r.\ch. pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;

-    pokryciem kosztów związanych ze świadcze-"i^ni zdrowotnymi lub nabyciem zaopatrzenia or-■:redycznego;

-    prowadzeniem lokalnych domów pomocy spo-r.znej i kierowaniem do nich;

-    współpracą z organizacjami pozarządowymi pracodawcami.

 

Podobne prace

Do góry