Ocena brak

Zaburzenia statyki ciała

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Zaburzenia statyki ciała stanowią dziś poważny problem - przede wszystkim ilościowy. Wynika to głównie z faktu, iż wśród zaburzeń tych znajdują się m.in. rozmaite odchylenia od prawidłowej postawy ciała. Liczne występowanie wad postawy stało się z kolei powodem sporego zainteresowania tą problematyką - tak od strony diagnostycznej, jak również profilaktycznej i terapeutycznej. Potwierdzeniem tego jest znaczna ilość publikacji dotyczących tego zagadnienia. Jednocześnie świadczy ona także o pewnej niedoskonałości metod diagnostycznych i terapeutycznych, co skłania zresztą do wciąż nowych poszukiwań. Spora ilość publikacji nie oznacza jednak ułatwienia w studiowaniu przedmiotu, zwłaszcza że są one często niejednoznaczne i zawierają nieraz sprzeczne informacje. Na dodatek, zagadnienie zaburzeń statyki ciała nie ogranicza się tylko do samych wad postawy, choć w znacznym stopniu ich właśnie dotyczy.

Tak się składa, że szeroko rozumiane zachowawcze postępowanie korekcyjne stanowi dziś podstawowy sposób usuwania zaburzeń statyki ciała bądź łagodzenia tych zaburzeń i ich następstw.

Postępowania tego nie sposób sobie wyobrazić bez gruntownej znajomości jego podstaw - tak od strony anatomicznej, jak i biomcchanicznej oraz klinicznej. Samo natomiast postępowanie korekcyjne kryje w sobie wiele aspektów, przede wszystkim natury metodycznej i. technicznej, co czyni je wcale niełatwym. Istnieje więc spore niebezpieczeństwo nie uzyskiwania pożądanych rezultatów, wynikające najczęściej z bezkrytycznego podejścia czy zbagatelizowania złożoności problemu przez niektóre osoby zajmujące się omawianym postępowaniem. Niebezpieczeństwo to jest o tyle poważne, że postępowanie korekcyjne dotyczy najczęściej dzieci i młodzieży, a zatem osób znajdujących się w wieku rozwojowym, przez co ewentualne szkody i odległe skutki mogą być wręcz nieobliczalne.

Powyższe m.in. przesłanki przyświecały autorom, że zdecydowali się na odmienne od rutynowego przedstawienie zagadnienia i wieloaspektowe opracowanie, zawierające miejscami ważne ich zdaniem informacje szczegółowe pomijane zwykle w tego typu podręcznikach, a nawet kontrowersyjne dane zmieniające "obowiązujące dotychczas” poglądy. Starano się przy tym przełamać niejako pewien stereotyp myślenia, stawiając przede wszystkim na zrozumienie istoty zjawisk i ich mechanizmów, a dalej na świadome i celowe dobieranie środków postępowania korekcyjnego. Podręcznikiem tym nie zamierzano jednak zastąpić dotychczasowych opracowań. Dlatego właśnie krócej potraktowano zagadnienia dokładniej rozpracowane w dostępnym piśmiennictwie krajowym. Zrezygnowano też z przedstawiania jakichkolwiek gotowych "recept1’, schematów postępowania czy zestawów ćwiczeń. Założono bowiem, że znajomość metodyki wychowania fizycznego i dysponowanie bogatym zasobem różnych ćwiczeń, pozyskanym w trakcie studiów z innych źródeł oraz wspomniane powyżej zrozumienie istoty zjawisk, pozwoli przyszłości tia świadome i skuteczne operowanie niezbędnymi środkami. W podręczniku zasygnalizowano też niektóre zagadnienia niedostępne w rodzimej literaturze, celowo nie rozwijając ich zbytnio, aby nie spowodować "wdrażania metod" bez praktycznego zapoznania się z nimi.

Podręcznik ten napisano przede wszystkim jako ułatwienie do studiowania przedmiotu "patobiomechanika" (biomechanika kliniczna) oraz przedmiotu "rehabilitacja w dysfunkcjach narządu ruchu". Mogą jednak skorzystać z niego i inne osoby zainteresowane problematyką korekcji zaburzeń statyki ciała - zarówno studenci, jak i praktycy. Można wyrazić nadzieję, że w powiązaniu z informacjami zawartymi w innych opracowaniach, przybliży on wiele problemów i rozwieje niektóre wątpliwości związane z korygowaniem i kompensowaniem zaburzeń statyki ciała. Być może zainspiruje on również niektóre osoby do bardziej racjonalnego podejścia do poruszonych w nim zagadnień.

 

Podobne prace

Do góry