Ocena brak

Zaburzenia osobowości

Autor /jolka Dodano /27.05.2014

Ponieważ wśród specjalistów zdrowia psychicznego powszechne jest przekonanie, | że osobowość w okresie dojrzewania nadal się rozwija, niechętnie diagnozują oni f u nastolatków zaburzenia osobowości. Jednak, co szczegółowo omówimy w dalszej części książki, istnieje znaczące nakładanie się grup, w których występuje wysokie ryzyko zachowań samobójczych, i tych z diagnozą zaburzenia osobowości, jj szczególnie z zaburzeniem osobowości z pogranicza. Linehan, Rizvi, Welch i Page J (praca w druku) dokonali przeglądu 14 badań i diagnoz osób, które popełniły § samobójstwo. Odkryli, że 40-53% z nich miało diagnozę zaburzenia osobowości, 3 i doszli do wniosku, iż zaburzenia te są tak ważnym czynnikiem ryzyka zachowań ’} samobójczych, jak depresja i schizofrenia. Podobnie wysokie wskaźnild (zob. omówienie poniżej) stwierdzili w trzech na cztery przypadkach samobójstw nastolatków i osób we wczesnych latach dorosłości.

Związek między zachowaniami samobójczymi a zaburzeniami osobowości j (szczególnie zaburzeniem osobowości z pogranicza) u nastolatków dostrzega się § od ponad dwudziestu lat (Brent i in., 1994; Clarkin, Friedman, Hurt, Corn i Aro-noff, 1984; Crumley, 1979; Marton i in., 1989; Marttunen i in., 1995; McManus, | Lerner, Robbins i Barbour, 1984; Pfeffer i in., 1988; Runseon i Beskow, 1991). il U nastolatków zaburzenia osobowości i tendencja do angażowania się w impulsywną przemoc są krytycznymi czynnikami ryzyka, jeżeli chodzi o popełnione samobójstwa (Brent i in., 1994). Brent z zespołem (1993a) porównali tych nastoletnich pacjentów oddziałów całodobowych, którzy usiłowali popełnić samobójstwo, ‘ z grupą kontrolną pacjentów, którzy nigdy nie podjęli takiej próby, i stwierdzili, że : osoby, które podjęły próby samobójcze, częściej miały zaburzenia osobowości lub : cechy takich zaburzeń (81% w porównaniu z 58% w grupie kontrolnej), szcze- ' golnie zaburzenia osobowości z pogranicza (odpowiednio 32% i 10%). Osoby, ; które miały za sobą próbę samobójczą, miały silniejsze cechy osobowości z po- j granicza, nawet gdy wyłączono kryterium tendencji samobójczych. Jedna z prac dotyczących Szwecji (Runeson i Beskow, 1991) podaje podobny wskaźnik (33%) • osobowości z pogranicza u nastolatków i młodych osób dorosłych popełniających J samobójstwo. W fińskim badaniu obejmującym dziewczęta i kobiety w wieku 13-22 lata, które popełniły samobójstwo, Marttunen i in. (1995) stwierdzili, że : 26% z ogólnej liczby 1397 objętych badaniem spełniało kryteria osobowości z pogranicza. Velting, Rathus i Miller (2000) wykazali, że amerykańskie nastolatki, : które podjęły próbę samobójczą, mają wyższe wskaźniki zaburzenia osobowości z pogranicza według inwentarza klinicznego Miliona dla nastolatków (Milion i Adolescent Clinical Inventory) niż grupa kontrolna pacjentów ambulatoryjnych bez tendencji samobójczych. Tak jak w innych rodzajach psychopatologii, z zaburzeniem osobowości z pogranicza współwystępuje depresja i używanie substancji psychoaktywnych, zwiększając ryzyko samobójstwa u nastolatków o tendencjach samobójczych (Marttunen i in., 1995; zob. podrozdziałWspółwystępowanie innych zaburzeń poniżej). Uważa się, że współistnienie zaburzeń nastroju i zaburzeń osobowości jest szczególnie ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych (Blumenthal i Kupfer, 1986).

 

Podobne prace

Do góry