Ocena brak

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Postępowanie w sprawie skargi o wznowienie postępowania

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Przedmiotem skargi o wznowienie postępowania może być orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz orzeczenie NSA. Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest NSA. Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

W postępowaniu w sprawie wznowienia można wyróżnić 3 stadia:

  • Stadium wstępne – w stadium wstępnym sąd na posiedzeniu niejawnym bada czy skarga została wniesiona w terminie oraz czy opiera się na ustawowej przyczynie wznowienia. W razie barku jednego z tych wymagań sąd skargę o wznowienie postępowania odrzuci, w przeciwnym razie skieruje rozpoznanie na rozprawę. W postępowaniu wstępnym sąd orzeka w składzie 1 sędziego;

  • Stadium rozpoznania – skarga podlega rozpoznaniu na rozprawie. Na rozprawie sąd rozstrzyga przede wszystkim o dopuszczalności wznowienia i odrzuca skargę, jeżeli bark ustawowej podstawy wznowienia albo termin do wniesienia skargi nie został zachowany. Postępowanie rozpoznawcze prowadzone jest na rozprawie w składzie 3 sędziów;

  • Stadium orzekania – ostatnim stadium wznowienia postępowania jest wydanie orzeczenia. Rodzaje wyroków ze względu na relacje do skargi o wznowienie postępowania można podzielić na:

-wyroki uwzględniające skargę. W razie uwzględnienia skargi sąd może : zmienić zaskarżony wyrok; uchyla wyrok i w zależności od ustaleń skarg do sądu administracyjnego odrzuca lub umarza postępowanie;

-wyroki nieuwzględniające skargi o wznowienie postępowania. Wyrok o oddaleniu podejmuje sąd gdy po rozpoznaniu skargi o wznowienie stwierdził jej niezasadność.

Postępowanie może również zakończyć się podjęciem postanowienia o odrzuceniu skargi, w razie gdy sąd połączył badanie dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania z rozpoznaniem sprawy i w tej fazie stwierdził niedopuszczalność skargi.

Podobne prace

Do góry