Ocena brak

Wypełnienie się Kapłaństwa Chrystusa

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Kapłaństwo Chrystusa jest Kapłaństwem wiecznym. Ze względu na aktywność kapłańską w czasie, należy wyróżnić cztery etapy:

1) Od Wcielenia do Ostatniej Wieczerzy - kapłański charakter posiadały wszystkie akty całego życia Jezusa Chrystusa. Były to akty ofiarne w szerokim sensie tego słowa. Do tych aktów kapłańskich możemy zaliczyć wstawiennictwo, a szczególnie modlitwę. Jak pisze św. Augustyn: "Ofiarą jest wszelkie dzieło, które przyczynia się do zbliżenia nas z Bogiem w jednej świętej wspólnocie, jest więc to dzieło, które udziela nam dobra, przez które możemy być na prawdę szczęśliwi" .

2) Męka i śmierć Chrystusa na krzyżu stanowią prawdziwą i najcenniejsza ofiarę w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Ofiara Krzyżowa jest uważana za najwyższy akt kapłański Chrystusa. Ta Ofiara jest dziełem, przez które Chrystus jednoczy ludzkość z Bogiem, zbierając ją ze wszystkich zakamarków rozproszenia grzechowego.

3) Od Zmartwychwstania do końca świata. List do Hebrajczyków mówi (9,11): "Chrystus zjawiwszy się jako Arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką ludzką uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i cielców , lecz przez własną krew wszedł do raz na zawsze do Miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie". Po Zmartwychwstaniu widzimy Chrystusa jako Arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa (Hbr 7,26).

Ten okres jest czasem Kościoła, w którym wierni mogą uczestniczyć w ofierze i zmartwychwstaniu Chrystusa przez wiarę i sakramenty. Zauważmy dwa aspekty kapłaństwa Chrystusa: jednorazowa ekspiacja i nieustanne wstawiennictwo. Arcykapłan, z którym my się dziś łączymy nie jest człowiekiem przeszłości lecz jest Tym, który trwa na zawsze w niebie. Łączy się to bezpośrednio z naszym spotkaniem z Chrystusem w sakramentach.

Czynna obecność Chrystusa pośród nas staje się widoczna nie bezpośrednio przez Jego cielesność lecz przez przedłużenie wśród nas na ziemi w widzialnych przejawach Jego człowieczeństwa, które jest w niebie. Sakramenty są ziemskim przedłużeniem "Ciała Pańskiego". Element ziemski sakramentu zastępuje dla ludzi niewidzialną cielesność Chrystusowego człowieczeństwa w niebie. Sakramenty Kościoła nie są więc rzeczami lecz dokonującymi się spotkaniami ludzi żyjących na ziemi z uwielbionym Jezusem-człowiekiem. Sakrament w tym sensie rozumiemy jako łączność pomiędzy Chrystusem żyjącym obecnie w niebie a naszym ziemskim światem.

Chrystus po swoim Wniebowstąpieniu nie wykonuje nowych aktów ofiarniczych, ale trwa w stanie ofiary raz złożonej i oddziaływa świadomie na obecne działania ofiarne ludzi, zwłaszcza w czasie sakramentu Eucharystii. Rolą bowiem ofiary jest być środkiem, dzięki któremu miłość przez zewnętrzny akt ofiarny, stara się zjednoczyć z Bogiem, do którego zwraca się z całym wewnętrznym pragnieniem i aspiracją. Ofiara jest więc potrzebna dla ludzi znajdujących się w drodze, którzy starają się o tę jedność z Bogiem ale jej jeszcze nie osiągnęli. Chrystus przebywający w niebie wstawia się u Ojca za swoim pielgrzymującym Kościołem (Hbr 9,24). Niebiańska ofiara jest zatem, wiecznie trwającą i działającą mocą jednorazowej ofiary, złożonej na krzyżu.

4) Po sądzie ostatecznym. Kiedy już Kościół pielgrzymujący w całości osiągnie obiecaną mu chwałę, zniknie potrzeba ofiary. Nie potrzeba już będzie więcej wstawiennictwa, ani przepraszania za grzechy. Wszyscy święci będą już zjednoczeni z Bogiem, będą oddawać mu chwałę i nieustannie Go błogosławić.

Osiągną bowiem tę świętą społeczność, do której dążyli przez całe swoje ziemskie życie, pełne ofiarnych trudów. W niebie pozostaną tylko wieczne skutki kapłańskiej działalności Chrystusa i wiecznie będzie trwać duch ofiarny, duch wybitnie kapłański, który w człowieczeństwie Chrystusa wraz z całą zbawioną ludzkością wielbić będzie Trójcę Przenajświętszą. Z tego właśnie powodu św. Tomasz mówi, że kapłaństwo Chrystusa jest wieczne, ponieważ wieczne są dobra, które ono wysłużyło, choć jego działanie było ograniczone czasem .

Podobne prace

Do góry