Ocena brak

Wymogi formalne skargi

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Rozwiązania prawne wyznaczające wymagania, jakie muszą być spełnione dla skutecznego złożenia skargi, mają podstawowe znaczenie do oceny otwarcia jednostce drogi do sądu.

Do wymagań formalnych skargi do sądu administracyjnego zalicza się wymagania dotyczące treści i formy, trybu wnoszenia, uiszczenia wpisu od skargi.

Treść skargi. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

  • Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

  • Oznaczenie organu, którego działanie lub bezczynność skarga dotyczy;

  • Określenie naruszenia prawa.

Forma skargi. Skarga jest pismem procesowym skarżącego co przesądza, że może być składana wyłącznie w formie pisemnej.

Termin do wniesienia skargi. Regulacja terminu do złożenia skargi jest dostosowana do rodzaju skargi.

Skargę na decyzje(postanowienia) wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji(postanowienia).

Skargę  na innego rodzaju akty i czynności wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięciu naruszenia prawa.

Prokurator, RPO mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.

Uchybienie ustawowego terminu do złożenia skargi powoduje bezskuteczność skargi. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona skarżąca może bronić  się składając do sądu administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu.

Tryb wnoszenia skarg. Tryb wnoszenia skarg jest pośredni a mianowicie, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.. Organ obowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Podobne prace

Do góry