Ocena brak

Wymień zadania Sądu Najwyższego

Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012

Sąd Najwyższy

Jest to naczelny organ sądowy w RP, w skład którego wchodzą:

-pierwszy prezes (jest powoływany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego)

-zastępcy oraz sędziowie.

Są oni powoływani na czas nieokreślony przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Sąd Najwyższy dzieli się na następujące oddziały:

- Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

- Izba Cywilna,

- Izba Karna,

- Izba Wojskowa

Zadania:

* główne sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych szczególnych zakresie orzekania

* rozpoznawanie spraw w zakresie przekazanym szczególnymi przepisami ustawowymi ( protest wyborczy)

* opiniowanie niektórych projektów ustaw

W Sądzie Najwyższym może orzekać 3, 5, 7 sędziów zawodowych lub cały skład danej Izby.

Nadzór nad działalnością NSA sprawuje Sąd Najwyższy

* sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę administracji publicznej

* rozstrzyga spory między obywatelami a organami administracji publicznej poprzez rozpatrywanie odwołań i skarg na: 

~ decyzje administracyjne

~ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, 

~ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, 

~ uchwały organów gmin stanowiące przepisy gminne,

~ akty terenowych organów administracji rządowej stanowiące przepisy prawa miejscowego,

~ akty nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego

Podobne prace

Do góry