Ocena brak

Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

a) Naczelnik Urzędu Skarbowego , Naczelnik Urzędu Celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek województwa jako organ I instancji.

b) Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej jako:

- organ odwoławczy odpowiednio do decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego.

- organ I instancji na podstawie odrębnych przepisów

- organ odwoławczy od decyzji wydanej przez izbę skarbową lub celną w I instancji.

c) Samorządowe kolegium odwoławcze —jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza, (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

d) Minister Finansów jest organem podatkowym jako:

- organ I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia z urzędu.

- organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach o których mowa wyżej Właściwość rzeczowa to kompetencja organu do rozstrzygania spraw określonego rodzaju, jest ustalana stosownie do przepisów określających zakres działalności organu podatkowego.

Podobne prace

Do góry