Ocena brak

Wymień koszty wynikające z wejścia państwa członkowskiego UE do „strefy Euro”

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

  • utrata możliwości wykorzystywania kursu walutowego jako instrumentu polityki gospodarczej – brak szybkiej reakcji na zakłócenia ekonomiczne

  • utrata symbolu suwerenności - dla pewnej części spo­łeczeństwa każdego kraju narodowa waluta jest elementem tradycji oraz symbolem suwerenności i tożsamości

  • utrata autonomii polityki pieniężnej - pojedynczy kraj członkowski nie może samodzielnie stosować narzędzi polityki pieniężnej do łagodzenia skutków cyklu koniunkturalnego (produkt krajowy, bezrobocie)

  • ograniczenie autonomii polityki fiskalnej - polityka pieniężna wspólnego banku centralnego - musi być spójna z polityką fiskalną (budżetową) poszczególnych rządów narodowych – konieczność koordynacji ogranicza ich swobodę w tej dziedzinie

  • pogłębienie stanów nierównowagi ekonomicznej w ska­li regionalnej - rządy na­rodowe mają mniejsze możliwości różnicowania polityki budżetowej względem poszczególnych regionów własnego kraju, niezbęd­nego w sytuacji znacznych rozbieżności w poziomie rozwoju gospodarczego.

  • utrata wpływów z emisji pieniądza - rezygnacja z emisji własnej waluty pozbawia dane państwo przychodu (senioratu), który przysługuje odtąd wspólne­mu bankowi centralnemu

  • koszty konwersji - są to jednorazowe koszty operacyj­ne związane z przestawieniem całej gospodarki na nową walutę, ponoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, banki i inne przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry