Ocena brak

Wymień korzyści wynikające z wejścia państwa członkowskiego UE do „strefy Euro”

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

 • redukcja kosztów transakcyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne przy wymianie walut i za­bezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym

 • obniżenie kosztów informacyjnych, związanych z porównywaniem cen w różnych walutach, prognozowaniem kursów walutowych, ich przeliczaniem i księgowaniem

 • poprawa efektywności lokowania kapitału i bezpie­czeństwa inwestycji dzięki ograniczeniu przepływów speku­lacyjnych

 • zwiększenie dostępności kapitału przez stworzenie większego jednolitego rynku finansowego

 • zwiększenie przejrzystości cen - dzięki stosowaniu wspólnej waluty do denominacji cen ułatwione jest porów­nywanie cen podobnych lub takich samych dóbr i usług w różnych krajach

 • zwiększenie stabilności cen na skutek zmniejszenia się presji inflacyjnej, wynikającej z wliczania przez przedsiębior­stwa premii za ryzyko kursowe w ceny produktów i usług (przede wszystkim finansowych)

 • wzmocnienie znaczenia obszaru integracyjnego i jego waluty na rynkach finansowych –

  • euro - walutą numer dwa (po dolarze amerykańskim)

  • zwiększenie znaczenia Unii Europejskiej - jest ona traktowana jako jednolita potęga gospodarcza

 • poprawa wiarygodności władz monetarnych ugrupo­wania integracyjnego - wspólny bank centralny jest jed­nostką niezależną od narodowych władz monetarnych oraz od politycznych wpływów rządów krajów członkowskich

  • posiada większy kredyt zaufania rynków finansowych

  • przypisuje mu się bardziej racjonalne postępowanie w zakresie formułowania i realizowania zadań polityki pie­niężnej.

Podobne prace

Do góry