Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj roszczenia właściciela, jakie mogą wynikać z prawa własności

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Ochrona własności należy do typu ochrony petytoryjnej, przez którą rozumie się ochronę prawa. (prawa własności).

Podstawowymi roszczeniami przysługującymi właścicielowi w wypadku naruszenia jego prawa są: roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne.

1. Roszczenie windykacyjne (art.222 §1k.c.)

Roszczenie windykacyjne – jest to roszczenie nieposiadającego właściciela przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Ochrona ma charakter obiektywny. Roszczenie to wynika z prawa własności. Właścicielowi przysługuje roszczenie o wydanie rzeczy. Pozbawieni jesteśmy tego roszczenia, gdy władająca ta rzeczą osoba ma skuteczne wobec właściciela prawo posiadania rzeczy. (art. 222 §1 k.c.)

2. Roszczenie negatoryjne (art.222 §2k.c.)

Roszczenie negatoryjne – jest to roszczenie przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Właścicielowi przysługuje roszczenie po przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. (w drodze procesu cywilnego) art. 222 §2kc.

3. Roszczenie uzupełniające

Roszczenia uzupełniające –to takie, które uzupełniają roszczenie windykacyjne w tym sensie, że tylko razem z roszczeniami uzupełniającymi może ono zrównoważyć stratę spowodowaną utratą władztwa nad rzeczą.

Rodzaje roszczeń uzupełniających przysługujących właścicielowi:

  • roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy,

  • roszczenie o zwrot pożytków (lub ich równowartości),

  • roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą

Roszczenia uzupełniające przedawniają się z upływem roku od chwili oddania rzeczy.

Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, nabywa on własność pożytków naturalnych, zachowuje pobrane pożytki cywilne (roszczenia uzupełniające dla właściciela nie powstają) Samoistny posiadacz może żądać zwrotu nakładów od właściciela.

Nakłady konieczne- to takie nakłady na rzecz, które są niezbędne, aby rzecz funkcjonowała w sposób należyty (oplata za remont dachu)

Nakłady użyteczne to te, które ulepszają rzecz, zwiększają jej wartość.

Nakłady zbytkowe to te, które polepszają wygląd rzeczy, nadają wygląd taki, jaki się podoba

Samoistny posiadacz w dobrej wierze od momentu powzięcia wiadomości o postępowaniu windykacyjnym jest już odpowiedzialny za zawinione przez niego pogorszenie rzeczy posiadanej, a także ma obowiązek zwrotu pożytków właścicielowi. Może tylko żądać zwrotu nakładów koniecznych.

Samoistny posiadacz w złej wierze jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, odpowiedzialny za pogorszenie rzeczy lub jej utratę, a także zwrotu pożytków lub ich równowartości.

Podobne prace

Do góry