Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj miary tendencji centralnej

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

1. Średnia arytmetyczna – oznacza się ją symbolem , w ten sposób stwierdzamy, że jest to wartość średnia od zmiennej X. Średnia arytmetyczna jest sumą wielkości wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N):

Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali pomiarowej, dzielący serię obserwacji na dwie równe części.

Me=

Oznaczenie wartości środkowej (mediany) krótkiej serii pomiarów: 2,3,5 7, 13,15,17mediana

2. Modalna (moda-Mo) lub dominanta to wielkość, która najczęściej pojawia się w serii wyników. Uznaje się ją za wartość najbardziej wspólną dla danej serii. W obrazie graficznym w postaci krzywej modalna będzie wielkością znajdująca się na samym jej wierzchołku.

Podobne prace

Do góry