Ocena brak

Wymień formy organizacyjno prawne sektora finansów publicznych

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

  • organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki

  • jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i ich gospodarstwa pomocnicze

  • fundusze celowe

  • państwowe szkoły wyższe

  • jednostki badawczo-rozwojowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

  • państwowe lub samorządowe instytucje kultury

  • ZUS, KRUS, NFZ, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

  • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

Podobne prace

Do góry