Ocena brak

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Podstawę prawną ustroju i postępowania administracyjnego stanowią:

1. ustawa z 25 lipca 2002r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002. nr 153. poz. 1269),

2. ustawa z 25 lipca 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U.2002. nr 153. poz. 1270),

3. ustawa z 25 lipca 2002r. wprowadzająca dwie poprzednie ustawy w życie - weszły one w życie 1 stycznia 2004r.

W świetle nowych regulacji sądami administracyjnymi są:

Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne.

Wojewódzkie sądy administracyjne tworzy się dla jednego lub kilku województw. Siedziby i właściwość sądów tworzy i znosi w drodze rozporządzenia Prezydent na wniosek Prezesa NSA. W skład wojewódzkiego sądu administracyjnego wchodzą: prezes, wiceprezesi oraz sędziowie Organami zaś są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów oraz kolegium. Prezesów powołuje i odwołuje Prezes NSA.

W skład NSA wchodzi: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA i Kolegium NSA. Prezesa NSA powołuje Prezydent na sześcioletnią kadencję. NSA dzieli się na Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną.

W ramach funkcji kontroli administracji publicznej, sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na:

a) decyzje administracyjne:

b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

c) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

d) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

e) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,

f) bezczynność organów.

W pierwszej instancji orzekają wojewódzkie sądy administracyjne.

NSA pozostaje instancją kasacyjna. rozpoznającą kasację i pozostałe środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.

Istotą jest, że sprawy sporne między obywatelem a organem administracyjnym, który podjął decyzję odmawiającą obywatelowi pewnego uprawnienia lub nakładającą nań określony obowiązek rozstrzyga organ usytuowany poza aparatem administracji, wyposażony w niezawisłość, a zatem zdolny do obiektywnego rozpoznania sprawy i podjęcia orzeczenia zgodnego z nakazem praworządności.

Podobne prace

Do góry