Ocena brak

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Konstytucja w art. 177 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar i sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Szczegółowy ustrój, organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych z 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. poz. 1070). W świetle tej ustawy sądami powszechnymi są: sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Do właściwości tych sądów należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nie należącym do Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz sądów wojskowych.Generalnie właściwymi we wszystkich sprawach są sądy rejonowe, chyba że ustawa wyraźnie zastrzeże je dla właściwości sądów okręgowych. Sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub kilku gmin. Wydziałami sądów rejonowych są obecnie Sądy grodzkie, powstałe dla usprawnienia i przyspieszenia pracy sądów.

Sądy okręgowe tworzy się dla obszaru obejmującego obszar co najmniej dwóch sądów rejonowych. Zgodnie z zasadą instancyjności rozpatrują one : środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych. Jeżeli rozpatrują sprawy w pierwszej instancji, na podstawie przepisu szczególnego ustawy, to środki odwoławcze od ich orzeczeń rozpatrują sądy apelacyjne. Sądy apelacyjne tworzone są dla obszaru obejmującego obszar co najmniej dwóch sądów okręgowych.

W skład sądów powszechnych wchodzą: prezes, wiceprezesi i sędziowie. Organem sądu rejonowego jest tylko prezes. Organami sądu okręgowego i aplikacyjnego są prezes oraz kolegium sądu. Wszystkich prezesów sądów powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości. Prezesi kierują sądami, reprezentują sądy na zewnątrz oraz wypełniają inne czynności wynikające z administracji sądowej.

Wszystkie sądy powszechne podzielone są na wydziały, w których rozpatrywane i rozstrzygane są sprawy z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. np. prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, należących do właściwości sądów.

Podobne prace

Do góry