Ocena brak

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania ( zasada nadzoru judykacyjnego). Sąd Najwyższy na też status sądu kasacyjnego w sprawach rozpatrywanych przez sądy powszechne i wojskowe oraz posiada prawo rozpatrywania innych środków odwoławczych.

W skład Sądu Najwyższego wchodzą: Pierwszy Prezes, prezesi oraz sędziowie. Sąd ten jest organem złożonym i dzieli się na cztery Izby: Pracy. Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; Cywilną; Karną i Wojskową. Każda z izb, w granicach i trybie określonym przez właściwe przepisy, sprawuje nadzór nad orzecznictwem sądowym w sprawach należących wyłącznie do jej kompetencji i w tym zakresie nie może wkraczać w uprawnienia innych izb arii być przez nie zastępowana. Organami Sądu Najwyższego są: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Zgromadzenie Sędziów Izby i Kolegium Sądu Najwyższego.

W świetle obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym z 23 listopada 2002r. (Dz. U.2002, nr 240, poz. 2052) dc) jego kompetencji należy:

1. sprawowanie nadzoru sprawiedliwości przez:

a) zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,

b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,

c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach.

2. rozpoznawanie protestów wyborczych oraz stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta RP, a także ważności referendum ogólnokrąjowego i referendum konstytucyjnego;

3. opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe;

4. wykonywanie innych czynności określonych w ustawach.

Poszczególne uprawnienia znajdują rozwini i skonkretyzowane są w odpowiednich ordynacjach oraz w ustawie o referendum.

Podobne prace

Do góry