Ocena brak

Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Wyłączenie sędziego można usystematyzować na:

 1. przyczyny wyłączenia z mocy ustawy – sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach:

  • jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

  • swojego małżonka, krewnych, powinowatych;

  • osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  • gdy był lub jest pełnomocnikiem jednej ze stron;

  • świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron;

  • brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia;

  • brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach AP.

 2. przyczyny wyłączenia sędziego na wnioseksąd wyłączy sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy. We wniosku należy uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy. Postanowienie wydaje sąd w składzie 3 sędziów na posiedzeniu niejawnym po złożeniu wyjaśnień przez sędziego, którego wniosek dotyczy.

Podobne prace

Do góry