Ocena brak

Wyłączanie organu od załatwiania sprawy

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Wyłączeniu ulega cały organ. Następuje tylko w sprawach dotyczących interesów majątkowych osób:

  1. kierownika organu lub osób z nim związanych np. małżonka, krewnego,

  2. zajmujących stanowiska kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia.

Wyłączenie organu następuje z mocy prawa. Po wyłączeniu sprawę załatwia organ wyższego stopnia nad załatwiającym sprawę w normalnym toku instancji gdy a) i b).Organ wyższego stopnia może wyznaczyć do załatwienia sprawy inny mu podległy np. gdy chodzi o ministra to Prezes RM wyznacza właściwy organ do załatwienia sprawy. Wyłączenie członka organu kolegialnego następuje z tych samych powodów co pracownika.

Gdy brak jest w nim wymaganego quorum to sprawę załatwia organ wyższego stopnia lub przez niego wyznaczony np. gdy jedno samorządowe kolegium odwoławcze nie jest w stanie podjąć decyzji to minister wyznacza inne. Wszystkie wyłączenia następują poprzez postanowienia w toku postępowania, posiadają też sankcję: można wznowić postępowanie zakończone decyzją ostateczną, gdy w jej wydaniu brał udział organ; osoba, które powinny być wyłączone. Organ, który przejął sprawę po wyłączeniu innego traktowany jest jako ta sama instancja.

Podobne prace

Do góry