Ocena brak

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Autor /Frobonereetup Dodano /20.08.2005

Spis treści

Spis treści 1
Wstęp 2
Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4
1. Instrumenty polityki strukturalnej 4
2. Zasady i cele polityki UE 10
3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – problemy i sukcesy 15
4. Polska w drodze do akcesji – formy pomocy unijnej przed integracją 20
Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004 – 2006 26
1. Charakterystyka Narodowego Planu Rozwoju 26
2. Rodzaje programów operacyjnych 29
Rozdział III. Analiza wykorzystania funduszy pozyskanych przez Polskę w latach 2004 – 2006 46
1. Zasady kwalifikowania wydatków w oparciu o regulacje krajowe i wspólnotowe 46
2. Analiza poniesionych wydatków w ramach poszczególnych funduszy strukturalnych 54
Rozdział IV. Nowy okres programowania w Polsce 2007 – 2013 62
1. Zmiany w podziale i sposobie wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 62
2. Określenie zasad funkcjonowania Nowej Perspektywy Finansowej 65
3. Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej 68
Rozdział V. Możliwości wykorzystania funduszy w kolejnym okresie programowania w oparciu o dotychczasowe doświadczenia 72
1. Nowe zasady programowania 72
2. Nowe Regionalne i Sektorowe Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013 74
3. Nowe regulacje prawne umożliwiające lepsze wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007 – 2013 88
Podsumowanie 91
Bibliografia 92
Spis wykresów 94


Wstęp

1. maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, dlatego też należało wprowadzić wiele zmian w krajowej gospodarce – wspomóc obszary zacofane gospodarczo, na których występowało ogromne bezrobocie, zła infrastruktura przemysłowa i spadek produkcji. Wiele do zrobienia było również w sektorze rolnictwa i rybołówstwa.
Do realizacji tych wszystkich zadań potrzebne były ogromne środki finansowe, pochodzące oczywiście z budżetu państwa. Jednakże to zbyt mało na wprowadzenie nowych technologii, odpowiednie kształcenie kadry naukowej i poszczególnych osób – pracowników. Do całości kosztów dochodziła również pomoc stricte materialna. Dlatego też Polska jeszcze przed przystąpieniem do struktur unijnych zaczęła korzystać z pomocy przedakcesyjnej.
Z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej państwo otrzymało dodatkowe środki z funduszy strukturalnych na niwelowanie różnic gospodarczych i społecznych w danych regionach. Jednakże i ten okres programowania minął. Zakończył się z końcem 2006 roku. Wiele już zostało zrobione, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
W nowym okresie programowania to jest w latach 2007 – 2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Bazując na doświadczeniach z poprzedniego okresu należy jak najlepiej wykorzystać daną nam szansę i przyznane środki finansowe.

Podobne prace

Do góry