Ocena brak

Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Zas skargowości to dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy pro­wadzi postępowanie tylko na żądanie, wniosek innego uprawnionego pod­miotu. Jej przeciwień­stwem jest zaś post z urzędu. Jest to dyrek­tywa w myśl, której post może być prowa­dzone z własnej ini­cjatywy organu kie­rowniczego, niezależ­nie od czyjegokolwiek żądania lub stanowiska

>od zas skargowości dominującej w post jurysdykcyjnym prze­widziane są pewne wyjątki:

-w post w sprawach nieletnich czynności odpowiadające zakre­sowi stadium przygo­towawczego dokony­wane są przez sędziego rodzinnego, który po ich zakończeniu decy­duje o dalszych osach sprawy. Wśród możli­wych decyzji przewi­dziane jest wydanie postanowienia o roz­poznanie sprawy przez sad rodzinny w post opiekuńczo-wykonaw­czym lub w post po­prawczym (brak aktu oskarżenia – postano­wienie nie spełnia funkcji aktu oskarżenia wypływających z za­sady skargowości)

-w sprawach o prze­stępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna post albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

-dochodzenie w post karnym roszczeń ma­jątkowych z przestęp­stwa wymaga wniesie­nia i popierania przez powoda cywilnego pozwu, który jest jedną z zasadniczych skarg. Wówczas jest respek­towana w pełni zasada skargowości. Art. 415§5 dopuszcza jed­nak, że w razie skaza­nia lub warunkowego umorzenia postępowa­nia sąd może zasądzić odszkodo­wanie na rzecz pokrzywdzonego także z urzędu. W tych wypadkach mamy do czynienia z odstęp­stwem od zasady skar­gowości.

-z urzędu mogą być wszczynane i przepro­wadzane postępowa­nia:

a)o zabezpieczenia wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego oraz roszczeń o na­prawienie szkody (art. 291)

b)o wydanie osób ści­ganych przebywają­cych za granicą

c)o odtworzenie akt

-z urzędu postępowa­nie o ułaskawienie może wszcząć proku­rator generalny.

Podobne prace

Do góry