Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie opinia publiczna, opisz proces jej kształtowania i czynniki, które na nią wpływają, a także sposoby badania opinii publicznej

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Przez opinię publiczną rozumie się zwykle publicznie wyrażane poglądy przez obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych. Najczęściej za głos opinii publicznej uznajemy stanowisko zajmowane przez większość obywateli. Jeśli znaczące grupy obywateli mają odmienne poglądy w tej samej sprawie, mówimy, że opinia publiczna jest podzielona.

Najczęściej dla określania opinii społecznej w jakiejś sprawie, sięga się do badań sondażowych. Polegają one na tym, że losowo dobrana grupa reprezentatywna dla regionu, kraju, zawodu, odpowiada na zestaw pytań.

Metody statystyczne pozwalają nie tylko stwierdza z dużą dozą prawdopodobieństwa, co się sądzi w danej sprawie, ale również analizować związki między pochodzeniem społecznym, wiekiem czy politycznymi sympatiami a opinią badanego. „Próbka” w badaniu sondażowym powinna być reprezentatywna ale i stosunkowo duża. Zakłada się, że im większa, tym mniejsze prawdopodobieństwo błędu pomiaru.

W kształtowaniu opinii publicznej dużą rolę odgrywa telewizja. W krajach europejskich od dwóch do ponad czterech godzin telewizji dziennie. Opinia publiczna przeżywa czasami nagłe zwroty w skutek spektakularnych wydarzeń, niekiedy aranżowanych czy prowokowanych przez polityków.

Bezpośrednio na nasze przekonania mają wpływ liderzy opinii, osoby cieszące się zaufaniem i zainteresowane sprawami publicznymi. Istotne znaczenie mają także postawy środowiska społecznego, z którym jesteśmy związani.

Największymi ośrodkami badania opinii publicznejCentrum Badania Opinii Publicznej (CBOP), Ośrodek Badania Opinii Społecznej (CBOS), Pracownia Badań Społecznych (PBS), Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej (SMG/KRC), Ipsos-Demoskop.

Ośrodki stosują różne techniki badawcze. Najpopularniejsze to wywiad kwestionariuszowy (przeprowadza go ankieter, zadając te same pytania wszystkim badanym) i ankieta (rozsyłana, rozdawana itp. - odpowiedzi wypisuje sam badany).

Chcąc poznać nie tylko statystyczny rozkład opinii, ale także dowiedzieć się czegoś więcej o poglądach obywateli, przeprowadza się badania jakościowe – wywiady pogłębione (rozmowa z badanym na określone tematy , bez ścisłego kwestionariusza) i wywiady fokusowe (grupowe, skupione na jednym problemie)

Podobne prace

Do góry