Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

Autor /Rufin Dodano /27.04.2012

 

Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna

osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym

osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np. stowarzyszenia z osobowością prawną, fundacje)

zdolność prawna – posiadają ją osoby fizyczne, to znaczy, że mogą mieć prawa i obowiązki, mogą być właścicielem, spadkobiercą, dzierżawcą, dłużnikiem; zdolność prawną ma każdy człowiek aż do śmierci, również dziecko poczęte, choć prawa i obowiązki majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Osobowość prawna – w przypadku osób prawnych oznacza, że mają one zdolność prawną oraz zdolność do tego, by przez swoje działania nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Zdolność do czynności prawnych – oznacza prawną możliwość kształtowania swoich praw i obowiązków własnym działaniem.

  • pełna ( nabywa się ją wraz z osiągnięciem pełnoletności, w tym momencie możemy nie tylko dostać ale i również podarować, kupić, sprzedać samochód, pralkę itd.)

  • ograniczona (mają ją nieletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione, oznacza to, że do ważności czynności prawnych podjętych przez tę osobę, potrzebna jest zgoda opiekuna.

Egzekucja praw – postępowanie egzekucyjne polega na tym, że organy egzekucyjne (komornicy, sąd) podejmują przymusowe wykonanie orzeczeń.

Podobne prace

Do góry