Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: koszty jednostki gospodarczej, koszty wytworzenia produktów, koszty całkowite i koszty jednostkowe

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Koszty jednostki gospodarczej są to wyrażone w pieniądzu nakłady ponoszone w związku z całością działalności danej jednostki lub wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych niższych szczebli. Można więc mówić np. o kosztach przedsiębiorstwa, kosztach zakładu, kosztach wydziału.

Koszty wytworzenia produktów dotyczą rezultatów działalności jednostki gospodarczej: konkretnych wyrobów lub usług. Koszty wytworzenia obejmują:

wartość zużytych środków produkcji,

●nakłady pracy żywej opłaconej w formie płacy pracowników,

●niektóre elementy świadczeń ogólnospołecznych (np. ubezpieczenia społeczne, podatki, odsetki).

W takim znaczeniu można więc mówić np. o kosztach produkcji mleka, kosztach produkcji telewizorów.

Koszty wytworzenia produktów mogą być ujmowane globalnie lub w przeliczeniu na jednostkę produkcji.

Koszty całkowite lub koszty globalne są to określone koszty poniesione w związku z wytworzeniem całej masy wyrobów lub świadczeniem wszystkich usług w danym okresie.

Koszt jednostkowy jest wynikiem kalkulacji i obejmuje koszty wytworzenia jednostki określonego produktu (wyrobu, usługi) w pewnym okresie czasu. Koszt jednostkowy jest pieniężną wartością wszystkich nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej (a więc sumą kosztów) poniesionych na określoną działalność w przeliczeniu na jednostkę produkcji tzn. jednostkę wyrobu lub jednostkę usługi.

Podobne prace

Do góry