Ocena brak

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011

Charakterystyka

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Cel

Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, tj. zarządzanie środkami, finansowanie potrzeb pożyczkowych i zarządzanie długiem publicznym. Art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej jednostki, wynikających z przepisów prawa.


Formy wydatków

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego przybierają różną formę:

 • wydatki bieżące,
 • wydatki majątkowe
Wydatki bieżące stanowią:

 • dotacje,
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 • inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi),
 • zakupy towarów i usług,
 • wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który wynika z uchwały budżetowej, a którego pozycje stanowią nieprzekraczalny limit. W przypadku nie uchwalenia budżetu (nie dłużej niż do dnia 31 marca roku budżetowego), podstawą zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków są limity z projektu budżetu.

Limity budżetu na wydatki mają, co do zasady charakter limitów rocznych. Wyjątek od powyższego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. niewygasające.

Bibliografia
 • Malinowska-Misiąg E.,Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce,LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006,s. 591-592, 625-628. 596-602
 • Kosek-Wojnar M.,Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego , Kraków 2002, s. 75- 76

 • Autor: Katarzyna Szlachta
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry