Ocena brak

Wychowanie wg. J.Tarnowskiego

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

Właściwości wychowania wg J.Tarnowskiego

Według J. Tarnowskiego, orientację egzystencjalną da się również zauważyć w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Na samym jej początku (DWCH 1) zostaje wysunięty postulat, aby wychowanie odpowiadało własnemu celowi każdego człowieka jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku, jak również ażeby było dostosowane do jego właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystej tradycji. Podczas gdy Pius XI w encyklice Divini Illino Magistri wiązał wychowanie przede wszystkim z posłannictwem trzech instytucji (rodziny, Kościoła i państwa), Deklaracja wychodzi od godności osoby, dającej każdemu prawo do wychowania ludzkiego oraz od godności dzieci Bożych, przyznającej wszystkim ochrzczonym prawo do wychowania chrześcijańskiego.

Postawą wyjściową jest otwarcie, gotowość do nawiązania dialogowego kontaktu z Bogiem, uwieńczonego personalnym spotkaniem. Takiego stanowiska można upatrywać w uznaniu i przyjęciu Boga, który zaprasza człowieka do dialogu i sam wychodzi na jego spotkanie. W wychowaniu powinny znaleźć zastosowanie następujące kategorie egzystencjalne: spotkanie, dialog oraz autentyczne zaangażowanie.

Wychowanie według J. Tarnowskiego ma następujące cechy :

1. człowieczeństwo - wychowanie jest bowiem spotkaniem co najmniej dwóch osób obdarzonych wielką godnością, ma pomóc każdemu w odnalezieniu i urzeczywistnieniu "najgłębszego ja",

2. permanencja - wychowanie trwa przez całe życie, a nie tylko na jego początku

3. inter - i intraakcyjność - w sytuacji wychowawczej - wychowawca oddziałuje na wychowanka, a wychowanek na wychowawcę, a także zachodzą relacje z samym sobą czyli samowychowanie

4. nieokreśloność - oddziaływania wychowawcze zachodzą w trudno określonych sytuacjach, zdarzeniach, muszą otwierać się na nowości (uczą pokory) przy równoczesnym zachowaniu równowagi, ugruntowaniu swojej wiedzy i systemu wartości

5. transgresyjność - w relacjach z innymi i z samym sobą przekraczanie swoich trudności, ograniczeń - samego siebie, "Człowiek bowiem stale powinien przekraczać samego siebie, miarą zaś jego rozwoju jest nieskończoność" .

Do góry