Ocena brak

Wychowanie według koncepcji psychospołecznej - Użyteczność koncepcji psychospołecznej w rozumieniu wychowania

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Z zasygnalizowanych założeń koncepcji psychospołecznej wy­nikają wiążące wnioski osobliwego rozumienia wychowania. Przede wszystkim nie jest ono — jak sugerują owe założenia — wyłącz­nym czynnikiem rozwoju człowieka. Na rozwój ten bowiem znaczący wpływ wywierają także warunki życia społecznego, w jakich żyją dzie­ci, młodzież i dorośli. Warunki te mogą bądź sprzyjać procesowi wy­chowania, bądź wyraźnie go ograniczać, lub wręcz wpływać na nie­go destruktywnie, jak ma to miejsce np. w sytuacji współzawodnictwa.

Dlatego nie jest chyba obojętne, w jakim środowisku społecznym od­bywa się proces wychowania. Jeśli, załóżmy, uczeń sprawia kłopoty w szkole funkcjonującej poprawnie z pedagogicznego punktu widze­nia, to prawdopodobnie przyczyny sprawianych tam trudności wycho­wawczych tkwią w środowisku pozaszkolnym, najczęściej w rodzinie. Dlatego też nierzadko procesowi wychowania należałoby poddać — poza uczniem społecznie nieprzystosowanym — także jego ro­dziców.

Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy również od za­spokajania indywidualnych potrzeb psychospołecznych wychowanków, jak potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, miłości. Poza tym wy­chowanie — zgodnie z założeniami koncepcji psychospołecznej — po­lega w szczególności na podejmowaniu odpowiednich starań o przy­kładne współżycie i współdziałanie zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak "i dorosłych. Słowem, postuluje się zabieganie w procesie wycho­wania o poprawne stosunki interpersonalne, a zwłaszcza nacechowane życzliwością i zrozumieniem interakcje w formie porozumiewania słow­nego i bezsłownego.

Podobne prace

Do góry