Ocena brak

WYCENA LASÓW

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Lasem jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, okryty roślinnością leśną (drzewami, krzewami i runem leśnym) lub częściowo jej pozbawiony. Może on być przeznaczony do produkcji leśnej, stanowić rezerwat przyrody, wchodzić w skład parku narodowego. Lasy ściśle związane z gospodarką leśną mogą być zajęte przez budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także mogą być wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Na wartość lasów wpływają: powierzchnia nieruchomości leśnej, typ siedliskowy lasu, położenie, wyposażenie w urządzenia techniczne, skład gatunkowy drzewostanu, wiek drzewostanu, wskaźnik zadrzewienia, klasa bonitacji drzewostanu, walory krajobrazowe i rekreacyjne.

Wyceniając las, należy oddzielnie wyceniać grunt leśny oraz drzewostan. Przy wycenie drzewostanu należy najpierw rozpoznać jego cechy taksacyjne, tj. skład gatunkowy, przeciętny wiek, klasę bonitacyjną oraz stopień zadrzewienia.

1. Wyceniając lasy dla celów wywłaszczenia, szacujemy grunty leśne oraz drzewostan. Grunty leśne wyceniamy w podejściu porównawczym, metodą według cen rynkowych. Przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczone grunty leśne uwzględniamy takie czynniki, jak: klasę bonitacji drzewostanów, siedliskowy typ lasu, stan zagospodarowania i stopień degradacji siedliska, położenie nieruchomości w odniesieniu do działki siedliskowej, stopień wyposażenia w urządzenia techniczne, jakość drogi dojazdowej itp.

Jeśli chodzi o odszkodowanie za drzewostan, to nie przysługuje ono dotychczasowemu właścicielowi, jeżeli zatrzymuje on na własność drewno z wywłaszczonego gruntu leśnego. W przeciwnym przypadku określa się wartość drzewostanu: 1) metodą kosztów odtworzenia - do wyceny drzewostanów „młodych”; 2) metodą dochodową - do wyceny drzewostanów „starszych”.

Przy określaniu wartości drzewostanów leśnych metodą kosztów odtworzenia korzysta się z następującej formuły:

WoD = Ki × Z × P × C 

gdzie: WoD - wartość odtworzeniowa drzewostanu w zł; Ki - koszt nasadzeń i pielęgnacji 1 ha drzewostanu, w określonym wieku i klasie bonitacji, wyrażony w m3 sosny tartacznej II klasy; Z - wskaźnik zadrzewienia; P - powierzchnia drzewostanu w ha; C - cena netto 1 m3 sosny tartacznej II klasy pomniejszona o koszt pozyskania i zrywki.

Przy określaniu wartości drzewostanów leśnych metodą dochodową stosuje się wzór:

WD = Di × Z × P × C

gdzie: WD - wartość dochodowa drzewostanu w zł; Di - dochód netto uzyskiwany z 1 ha drzewostanu w określonym wieku, klasie bonitacji oraz przyjętym wieku rębności, wyrażony w m3 sosny tartacznej II klasy; Z - wskaźnik zadrzewienia; P - powierzchnia drzewostanu wyrażona w ha; C - cena netto 1 m3 sosny tartacznej II klasy pomniejszona o koszt pozyskania i zrywki.  

2. Wycena lasów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obejmuje oddzielnie wycenę gruntów leśnych oraz wycenę drzewostanu. Wyceniając grunty leśne, wykorzystuje się metodę stawek szacunkowych, określonych rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa. Przepis ten stanowi, że stawkę szacunkową gruntu leśnego ustala się jako 50% stawki gruntu ornego w klasie bonitacyjnej dla tych gruntów. W razie braku klasyfikacji gruntów stawkę szacunkową przyjmuje się dla gruntów ornych klasy VI.

Jeżeli chodzi o wycenę drzewostanu, to stosujemy zasady jak przy wywłaszczeniu.

3. Przy wycenie drzewostanów w prywatnych gospodarstwach rolnych przejmowanych przez Skarb Państwa oraz przy wycenie strat spowodowanych przez pożary wykorzystuje się: 1) metodę kosztów odtworzenia - do wyceny drzewostanów „młodych”, tj. takich, u których wartość drewna nie przekracza kosztów założenia i pielęgnacji drzewostanu; 2) metodę dochodową - do wyceny drzewostanów „starszych”.

4. Oprócz wymienionych przypadków wycenie podlega również odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Zasady jego naliczania reguluje zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wartość odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustala się na podstawie poniższego wzoru:

Ow = (WR - WD) × z × p × c

gdzie: Ow - odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu; WR - wartość kosztowa drzewostanu w wieku rębności; WD - wartość dochodowa drzewostanu w chwili wyrębu, wyrażona w m3 drewna tartacznego iglastego; z - wskaźnik zadrzewienia; p - powierzchnia drzewostanu w ha; c - cena 1 m3 drewna tartacznego iglastego według danych GUS, opublikowanych w Monitorze Polskim.

5. Przy wycenie drzew wykorzystuje się podejście kosztowe, dochodowe lub porównawcze. Podejście kosztowe stosuje się do szacowania wartości drzew, gdy koszt ich nasadzenia i pielęgnacji przekracza wartość sprzedaży drewna, pozyskanego z tych drzew. Podejście dochodowe stosuje się wówczas, gdy możemy określić wysokość dochodu ze sprzedaży drewna, pomniejszonego o koszty pozyskania i zrywki. Wadą tej metody jest pomijanie wartości utraconych korzyści z tytułu wcześniejszego wyrębu w postępowaniu wywłaszczeniowym.

Podobne prace

Do góry