Ocena brak

Wybory do sejmików województwa

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Za wybory odpowiedzialne są wojewódzkie, powiatowe i Obwodowe Komisje Wyborcze. Wybory odbywają się w sposób proporcjonalny (próg 5%głosów).W okręgach wybieranych jest od 5 do 15 radnych, podpisy pod listą powinny zawierać przeszło 1 min.300tys.nazwisk. Wybory uzupełniające.

Niezbędnym jest w przypadku wygaśnięcia mandatu lub wybory przed terminowe w przypadku odwołania organu stanowiącego w drodze referendum. Art.190 Ordynacji Wyborczej wygaśniecie mandatu radnego:

  • odmowa złożenia ślubowania

  • pisemne zrzeczenie się mandatu przez radnego

  • łączenie mandatu radnego z inną funkcją w powiecie lub w województwie łączenie z działalnością gospodarczą

  • utrata prawa wybieralności

  • prawomocny wyrok sądowy(popełnienie umyślnego przestępstwa)

  • śmierć.

W 2002 roku pojawił się nowy rodzaj wyborów do organów wykonawczych poszczególnych jednostek samorządowych.

Wybory na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta odbywają się w sposób bezpośredni. Bierne prawo wyborcze w tym przypadku jest inne niż czynne prawo wyborcze. Kandydat na jedno z tych stanowisk musi mieć 25 lat, nie musi być mieszkańcem obszaru, w którym kandyduje.

Wprowadzono możliwość 2 etapów wyborów:

  • w przypadku wyborów gdy żaden kandydat nie uzyskał połowy głosów w pierwszym etapie wyborów, odbywają się ponowne wybory przy udziale 2 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów. O wyborze decyduje większa ilość głosów.

  • w przypadku równej ilości głosów liczy się liczba obwodów w których dany kandydat zwyciężył .Jeżeli w dalszym ciągu są po równo, wtedy następuje losowanie.

Kategorie komitetów wyborczych(zgłaszanie kandydatów).

Pod kandydatem na wójta należy złożyć (w gminach do 5tys.miieszkańców) przynajmniej 150 podpisów wyborców, a w gminach największych (powyżej 100tys.mieszkańców)-3 tys. podpisów. Na tej podstawie następuje rejestracja kandydatów.

Forma demokracji bezpośrednie i (decydowanie o sprawach lokalnych) wybór radnych, wybór organów wykonawczych w gminie, zakres działania, zadania.

Podobne prace

Do góry