Ocena brak

Wybory do rady gminy

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory do rady gminy są bezpośrednie, równe powszechne i odbywające się w głosowaniu tajnym.

Zasada powszechności daje możliwość uczestnictwa w wyborach wszystkim obywatelom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze zamieszkującym na terenie działania rady. Prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat, a także osobom, których obywatelstwo nie zostało stwierdzone i nie są obywatelami innego państwa oraz stale zamieszkują na obszarze działania danej rady. Uprawnieni do głosowania objęci są stałym rejestrem wyborczym prowadzonym przez gminę. Na podstawie rejestru sporządzane są spisy wyborców. Prawo wyborcze określa, które osoby nie mają prawa wybierania. Są to osoby:

  • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

  • pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

  • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Nieznaczne ograniczenie prawa wyborczego wytwarzają wśród obywateli

Świadomość, iż mogą oni swobodnie decydować o składzie najważniejszego organu władzy lokalnej, jakim jest rada gminy. Daje to również władzy poczucie akceptacji ze strony społeczeństwa1 już na początku jej działalności.

Wybranym w skład rady gminy może być każdy komu przysługuje prawo wybierania.

Równość wyborów oznacza, że jednemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos. Ponadto zasada ta oznacza, że w jednomandatowych okręgach powinna zamieszkiwać zbliżona liczba wyborców. Podobnie w okręgach wielomandatowych liczba wyborców na 1 mandat powinna być zbliżona.

Zasada bezpośredniości oznacza, że obywatele wybierają wprost radnych a nie za pośrednictwem np. elektorów lub delegatów.

Wybory do rady gminy odbywają się w głosowaniu tajnym (zasada tajności). Tajność głosowania ze strony technicznej zapewniają odpowiednio urządzone lokale wyborcze nadzorowane przez komisje obwodowe. W ordynacji nie określa się w sposób wyraźny tajności głosowania jako obowiązku głosującego.

Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający po upływie kadencji. Zarządzenie wyborów ogłaszane jest w Dzienniku Ustaw.

Na szczeblu gminy wybory przeprowadzają gminne i obwodowe komisje wyborcze. Radni wybierani są w okręgach wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje część gminy. W gminach wiejskich okręgiem jest sołectwo. Kandydatów na radnych zgłaszają: partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wyborcy w formie list kandydatów. Wybory w celu zgłoszenia list kandydatów tworzą wyborcy. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Ordynacja szczegółowo określa treść zgłoszenia, sposób, termin itp. W okręgach wielomandatowych zgłasza się listy kandydatów. Zgłaszanie list kandydatów w okręgach wielomandatowych (chodzi tu o liczbę kandydatów na liście) stwarzało często problemy.

Dokonując wykładni przepisów uznano, że lista obejmująca jednego kandydata może być zarejestrowana i brać udział w wyborach.1

Najważniejszy akt w całym procesie wyborczym, czyli głosowaniu poprzedza kampania wyborcza. W świetle ordynacji, w sposób formalny rozpoczyna się ona z chwilą podania do wiadomości publicznej o zarządzeniu wyborów przez premiera. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie zaopatrzone jest w tzw. kalendarz wyborczy, czyli określenie przewidzianych ordynacją terminów dla dokonania podstawowych czynności wyborczych.

Kampania wyborcza kończy się na 24 godziny przed dniem głosowania. W tak określonym czasie kampanii wyborczej ordynacja wprowadza wiele ograniczeń i uregulowań dotyczących jej form i sposobów. Ustawa zabrania prowadzenia kampanii na terenie urzędów administracji rządowej, samorządowej, sądów, jednostek wojskowych i pokrewnych, a także w zakładach pracy, jeśli sposób prowadzenia kampanii w danym zakładzie zakłócałby jego normalne funkcjonowanie (art. 65 ordynacji).

W przypadku opublikowania informacji mających charakter pomówienia kandydata na radnego, przysługuje mu skorzystanie z instytucji „szybkiej ścieżki sądowej”. Ordynacja wprowadza pewne ograniczenia obejmujące sam dzień głosowania. W ordynacji znalazły się także nowe rozwiązania prawne w odniesieniu do kampanii wyborczej. Należy wśród nich wyróżnić zakaz prowadzenia jakiejkolwiek agitacji wyborczej bez zgody pełnomocnika danej listy (art. 67 ordynacji) i zakaz prowadzenia w ramach kampanii wyborczej loterii i konkursów z nagrodami o realnej wartości materialnej (art. 68 ordynacji).

Finansowanie kampanii wyborczej może mieć kilka aspektów: bezpośrednie finansowanie ze środków publicznych, pośrednie finansowanie ze środków publicznych, finansowanie ze środków niepublicznych. Szczególną uwagę chcę zwrócić na drugą formę finansowania, która wynika z art. 76-78 ordynacji – przewiduje bezpłatny czas antenowy dla kandydatów wyborczych w lokalnych programach publicznego radia i telewizji.

Ordynacja wprowadza zakaz finansowania kampanii wyborczych ze źródeł zagranicznych, z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, oraz nakłada na komitety wyborcze obowiązek złożenia sprawozdań finansowych po wyborach, to jednak nie przewiduje żadnych mechanizmów kontroli złożonych sprawozdań, co w rezultacie rodzić może niepożądane skutki.

Głosowanie odbywa się bez przerwy od godz. 8 do 20 w lokalu wyborczym w obecności obwodowej komisji wyborczej.

Głosujemy na kartach wyborczych. „Wybór dokonywany przez głosującego ma charakter pozytywny. Opowiadamy się za kimś, a nie przeciwko jego konkurentom”.1

Ustalanie wyników w okręgach jedno i wielomandatowych odbywa się podobnie. Jednak ustalenie wyników głosowania w okręgach wielomandatowych jest bardziej skomplikowane. Wyniki głosowania podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości (wywieszanie informacji na drzwiach lokalu wyborczego).

Gminna komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyniki wyborcze odrębnie dla każdego okręgu. Osoba wybrana na radnego otrzymuje zaświadczenie o wyborze.

Podobne prace

Do góry