Ocena brak

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia i przerwanie biegu przedawnienia

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Wstrzymanie biegu – podobny charakter do zawieszenia biegu, ma tzw., wstrzymanie biegu i zakończenie biegu, polegające na tym, że w razie zaistnienia pewnych okoliczności przedawnienie biegnie, ale jego bieg może się zakończyć po upływie określonego czasu, od ustania tych okoliczności. Ustawodawca chcąc zapewnić skuteczną ochronę osobom które nie są w stanie same dochodzić swoich roszczeń, postanawia, że bieg przedawnienia co do roszczeń przysługujących osobie która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od ustanowienia dla niej przedstawicielstwa albo ustania przyczyny jego ustanowienia. Nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej lub jest całkowicie ubezwłasnowolniona

Przerwanie biegu – dokonuje każda czynność, dokonana przed sądem lub innym organem, powołanym do rozpoznania spraw, a także przed sądem polubownym, jeżeli została przedsięwzięta, bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

= uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje. Może być ono wyrażone w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany.

= przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że zaistnienie pewnych zdarzeń, powoduje przerwanie biegu, a po przerwie bieg biegnie na nowo.

Podobne prace

Do góry