Ocena brak

Współzależność pomiędzy systemem społecznym a systemem kulturowym

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej.

Systemy kultury

  • kultura mówiona

  • kultura pisana

  • kultura elektroniczna

  • kultura druku

z wykładu

System społeczny – interesuje nas człowiek w szeregu interakcji. Wpływ kultury na proces społeczny jest zróżnicowany, ale dokonuje się on w różnego rodzaju wymiarach.

Trzy podstawowe struktury procesu społecznego:

Kultura – rozumiana jako system społecznego komunikowania. Nie istnieje w próżni. Stworzona przez ludzi. Zachodzi w niej proces komunikacji. Bez kultury ludzie nie byliby w stanie się komunikować, nie byliby działaniami. Kultura to formuła oddziaływania ludzi na ludzi. Kultura to wytwór człowieka. Ten proces oddziaływania tworzy system społeczny.

System społeczny jest układem międzyludzkich zależności, hierarchii, działań w zorganizowanej i niezorganizowanej formie.

System społeczny ma cztery podstawowe struktury:

Podstawowymi elementami systemu społecznego są ludzi i przedmioty działań. Do niego należą także kultury.

Interesuje nas związek między kulturą a systemami społecznymi. Życie społeczne to ustrukturalizowana wykładnia postać życia społecznego jakie jednostki zajmują i wypływających z nich ról do wykonania. Te role determinują zachowanie jednostki. Jednostka w społeczeństwie, systemie społecznym, grupie społecznej, jest podporządkowana pewnym zasadom. System społeczny jest zorganizowanym zespołem społecznych zależności w które uwikłani są w różny sposób członkowie społeczeństwa. System kulturowy to system zachowujący współgrające relacje, istnieją współzależne uwarunkowania. Między systemem społecznym a systemem kulturowym zachodzą współzależności. Jako pierwszy należy widzieć system społeczny, ale nie ma społeczeństwa bez systemu kulturowego. Nie ma systemu społecznego bez systemu kulturowego. Systemy te są wzajemnie ze sobą uwarunkowane i zależne od siebie. System wzajemnych relacji, system społeczny i system.

Podobne prace

Do góry