Ocena brak

Współpraca sądów krajowych z sądami wspólnotowymi w ramach procedury zapytań wstępnych

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Kompetencja prejudycjalna ETS: sąd krajowy, gdy ma problem z interpretacją prawną w sprawie wydania wyroku (przed osądzeniem, przed wydaniem wyroku) zwraca się z zapytaniem wstępnym. Interpretacja ETSu jest dla sądu krajowego wiążąca !!! Nie ma terminu na rozpatrzenie takiego pytania, raczej trwa to kilka miesięcy, czasami nawet dla lata. ETS może nawet „odesłać z kwitkiem” sąd krajowy np. w sytuacji gdy były już podobne sprawy albo gdy przepis jakiego dotyczy sprawa jest tak „banalny”, że nie wymaga tłumaczenia przez ETS. ETS broni się tym samym, przed często występującą tendencją do tego, że w celu przedłużenia rozprawy w sądzie krajowym, adwokaci, aby tę sprawę maksymalnie odwlec prosili o zapytania wstępne do ETS.

Z literatury:

- Zapytania prejudycjalne są jednym z rodzajów jurysdykcji w sprawach niespornych. Orzekanie w sprawach pytań prejudycjalnych (art. 234 TWE) jest niezmiernie istotnym postępowaniem (postępowanie prejudycjalne), gwarantującym jednolitość stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich. Art. 234 TWE zastrzega dla ETS orzekanie w sprawach wykładni TWE, ważności i wykładni aktów wspólnotowego prawa pochodnego oraz wykładni statutów utworzonych aktem Rady UE o ile statuty to przewidują.

- tak więc, w przypadku, gdy jeden z tych problemów zostanie podniesiony przed sądem państwa członkowskiego a rozstrzygnięcie takiego problemu jest niezbędne do wydania wyroku, sąd krajowy może zwrócić się do ETS z wnioskiem o rozpatrzenie takiego pytania.

- jeżeli sąd krajowy w takim wypadku orzeka w ostatniej instancji (tj. jego orzeczenie nie będzie podlegało zaskarżeniu według prawa wewnętrznego), to ma on obowiązek wnieść sprawę do ETS.  

Z: „Prawo Wspólnotowe i integracja europejska” Ziemowit Jacek Pietraś , Lublin 2005(tego jest bardzo dużo łącznie z orzecznictwem, wybrałam najważniejsze informacje) 

- ferowanie orzeczeń wstępnych w praktyce stanowi najczęściej wykorzystywany obszar działalności Trybunału. Głównym celem takich zapytań jest zapewnienie jednolitości wykładni i stosowania norm prawa wspólnotowego. G. Isaac określa te uprawnienia terminem: „regulacyjnych”.

- najważniejsza cecha: brak stron procesowych strony występują jedynie w procesie krajowym. W tym jednak wypadku Trybunał przyjmuje rolę zbiorowego eksperta, służącego swoją wiedzą. Pomiędzy sądami nie występują jednak relacje podobne do stosunków pomiędzy stronami procesu.

- prawo zwrócenia się do ETS posiadają wyłącznie sądy krajowe! Do

Trybunału nie mogą się zwracać ani same państwa, ani ich obywatele, ani osoby prawne.

- regulacje krajowe rozstrzygają o formalnych wymogach dotyczących wniosków.

Wniosek o wydanie orzeczenia formułuje tylko sąd, gdy problem został podniesiony przez jedną ze stron. Sędzia krajowy nie może występować z własnej inicjatywy. Inaczej jednak przyjęto w Wielkiej Brytanii.

- jurysdykcja fakultatywna- sąd pierwszej instancji może się zwrócić do Trybunału, jeżeli do wydania wyroku krajowego konieczne jest rozstrzygniecie problemu prawa wspólnotowego.

- jurysdykcja obligatoryjna- sąd ostatniej instancji musi wnieść sprawę do trybunału . Interesujące jest jednak to, że te właśnie sądy rzadko zwracają się do Trybunału.

- sprawa CELFIT- włoska firma importowała wełnę, której jakość podlegała kontroli państwowej. Firma odmawiała uiszczenia opłat jako sprzecznych z prawem wspólnotowym. Trybunał uznał, że sądy krajowe nie muszą zwracać się do

ETSu w trzech następujących kwestiach:

1) gdy problem nie jest istotny dla sprawy

2) gdy dany przepis był już przez Trybunał interpretowany, a sprawa jest materialnie identyczna.

3) gdy występuje acte clair czyli prawidłowe zastosowanie prawa wspólnotowego jest tak oczywtse, że nie pozostawia marginesu na jakiekolwiek wątpliwości.

- wnioski do trybunału może składać krajowy sąd lub trybunał- w tekście polskim przetłumaczono to jako „organ sądowy” czyli będący powołany w ustawie, funkcjonujący stale, posiadający kompetencje przymusowe, którego decyzje wiążą strony, orzeka na podstawie przepisów prawnych, przy zastosowaniu procedury spornej i którego sędziowie są niezawiśli.

- w trzech ważnych orzeczeniach ETS poszerzył treść artykułu 234 w wymiarze podmiotowym dodając: sąd arbitrażowy, Radę Państwa (na przykładzie Włoskiej Rady państwa- nie jest sądem ale pełni funkcje sądowe w zakresie składanych do niej petycji), komisję (instytucja funkcjonująca pod nadzorem sądu jest organem quasi-sądowym).

- treść wniosku: prezentacja stanu faktycznego sprawy, treść odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, treść przepisów prawa wspólnotowego, podsumowanie prawnych argumentów stron, podniesionych w procesie krajowym oraz uzasadnienie dlaczego zwrócenie się do Trybunału jest konieczne.

- Trybunał uznał, że przedmiotem jego orzeczeń mogą być jedynie sprawy rzeczywiste a nie hipotetyczne czy też wywołane sztucznie (dlatego, ze na ten czas zawiesza się postępowanie w sądzie krajowym).

- Trybunał orzeka w sprawach:

1) interpretacji postanowień traktatów, aktów prawa pierwotnego, wspólnotowych zasad prawnych(nie może się jednak zajmować zagadnieniem ważności takich postanowień lub aktów w tym także zawartych przez Wspólnotę umów międzynarodowych,

2) ważności oraz wykładni postanowień wszelkich aktów prawa pochodnego,

3) wykładni statutów organów powołanych aktem Rady.

Trybunał nie ma jednak kompetencji w obszarze ustalania ważności aktów prawa wewnętrznego!

Posiada wyłączność w zakresie wykładni prawa wspólnotowego.

- Trybunał poszerzył to także o orzeczenia prejudycjalne dotyczące umów międzynarodowych, umów stowarzyszeniowych i aktów rad stowarzyszenia.

- orzeczenia prejudycjalne stanowią połowę wszystkich orzeczeń Trybunału. Czas potrzebny na rozpatrzenie takiego wniosku staje się coraz dłuższy. Oznacza to, że w przypadku zwrócenia się przez sąd krajowy o wydanie takiego orzeczenia spraw ulega zawieszeniu w sądzie krajowym na okres około 2 lat.

- z takimi wnioskami najczęściej występowały sądy niemieckie, włoskie oraz francuskie.

Podobne prace

Do góry