Ocena brak

Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego jest elementarnym składnikiem ogólnej rehabilitacji, otwierającym osobie niepełnosprawnej drogę do poprawy jakości życia. Niepełnosprawni mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, pracować w ogólnodostępnych zakładach produkcyjnych, zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej. Służy temu przyjęty w 1997 r. system motywacji ekonomicznych w postaci uprawnień niepełnosprawnych i ich pracodawców oraz obowiązków nakładanych na pracodawców, którzy nie zatrudniają minimum 6% osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten polega na tym, iż pracodawca zatrudniający ogółem co najmniej 25 osób musi dokonywać co miesiąc wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników brakujących do osiągnięcia owego 6% zatrudnienia niepełnosprawnych. Pracodawca, który zatrudnia odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych, jest z tego obowiązku zwolniony. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych może być obniżony w przypadku za-A&K&S&Q3Ób schorzeniami szczególnie utrudniającymi pracę, np. chorobą Parkinsona, TAfc^a.-dami, epilepsją, upośledzeniem umysłowym, przewlekłą chorobą psychiczną, i zakwalifikowanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Niektóre zakłady pracy, np. budżetowe i szkoły wyższe, również mają ten wskaźnik obniżony do 2-5%.

Do środków stymulujących zatmdnianie osób niepełnosprawnych w warankach otwartego rynku pracy należą korzystne kredyty oraz ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne i możliwość refundowania kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, wypłacanego im wynagrodzenia i ewentualnych szkoleń.

a.    Uprawnienia osób niepełnosprawnych:

-    bezrobotni niepełnosprawni mogą uzyskać czteroletnią pożyczkę (w wysokości dwudziestopięcio-krotności przeciętnego wynagrodzenia) na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rolniczej; pożyczka jest oprocentowana jednorazowo w wysokości 5% udzielonej kwoty;

-    po 2 łatach połowa pożyczki może zostać umorzona;

-    osoba niepełnosprawna prowadząca już działalność może otrzymać refundację połowy odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego;

-    pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma skrócony czas pracy do 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo; przysługuje mu też 10 dni dodatkowego urlopu;

-    osoba niepełnosprawna ma prawo do 30 minut przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek;

-    pracownicy zakładów pracy chronionej, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na wniosek lekarza zakładowego mogą być zwolnieni na 21 dni (na zasadach urlopu wypoczynkowego) celem uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych

1    zabiegów leczniczych;

-    niepełnosprawni z powodu wypadku przy pracy lub chorób zawodowych muszą mieć zorganizowane odpowiednie stanowiska pracy u dotychczasowych pracodawców.

b.    Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne:

-    małe zakłady pracy (zatrudniające mniej niż 25 osób) płacą połowę składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) za pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jeśli przyjmują takiego bezrobotnego na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, to przez

2    lata otrzymują zwrot jego składki ZUS i połowy najniższego wynagrodzenia;

-    większe zakłady pracy, które przez 4,5 roku zatrudniają bezrobotnych niepełnosprawnych, mogą przez 1,5 roku otrzymywać zwrot wypłacanego im wynagrodzenia oraz należnych składek na ubezpie-

tTt\v\Ł SC&SRHSBK,

- pracodawcy, którzy co najmniej 4,5 toku zatrudniają bezrobotnych niepełnosprawnych, mogą 

również otrzymać zwrot kosztów związanych z organizacją lub przystosowaniem dla nich stanowisk pracy; wysokość refundacji wynosi dwudziestopię-ciokrotność przeciętnego wynagrodzenia lub więcej, jeśli miejsce pracy przeznaczone jest dla osoby ze znaczną niesprawnością;

-    pracodawcy, którzy organizują szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych, mogą mieć refundowane 75% kosztów tych szkoleń.

c. Zakłady pracy chronionej.

Zakłady pracy chronionej są przeznaczone dla osób, które ze względu na duży stopień problemów zdrowotnych nie kwalifikują się do podjęcia zatrudnienia w warunkach otwartego rynku pracy. Zakłady takie muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ogólnej dostępności architektonicznej. Ponadto muszą zapewniać pracownikom podstawową i specjalistyczną opiekę lekarską, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Korzystają ze zwolnień podatkowych oraz dotacji mających zrekompensować koszty zatrudniania

i ograniczonej wydajności pracy osób, dla których jest to jedyna możliwość rehabilitacji zawodowej. Warunkiem uzyskania statusu zakłady pracy chronionej jest m.in. właśnie zatrudnienie odpowiedniej liczby (30%) osób np. niewidomych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo lub 40% niepełnosprawnych, w tym najmniej 10% ze znacznym stopniem ograniczeń zdrowotnych, przy zatrudnianiu ogółem nie mniej niż 20 pracowników.

Uprawnienia przysługujące zakładom pracy chronionej to:

-    zwolnienie z podatku dochodowego oraz zwrot podatku od towarów i usług (VAT),

-    obniżenie składki na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników do 5% podstawy wymiaru,

-    zwrot połowy oprocentowania zaciągniętych kre-dytów bankowych,

-    pożyczki na cele inwestycyjne, z możliwością umarzania połowy,

-    refundacja części wynagrodzeń najciężej powodowanych na zdrowiu pracowników,

-    zwrot kosztów szkoleń,

-    dofinansowanie w celu ochrony miejsc pracy.

Zyski pochodzące ze zwolnień zakład pracy chro-

- :nej jest zobowiązany przeznaczyć na utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacyjnego, z któ-'rgo pracownicy mogą pozyskiwać środki na dofi--.msowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. na zabiegi lecznicze, likwidację barier lub iodatkowe ubezpieczenie społeczne.

i. Zakłady aktywności zawodowej.

Formą pośrednią między warsztatem terapii zajęciowej. przeznaczonym dla osób nie mogących pod-pracy zarobkowej, a zakładem pracy chronio-~<e;. w którym pracują ludzie posiadający kwalifikacje, są zakłady aktywności zawodowej. Ich zadaniem jest zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w warsztatach terapii zajęciowej zdobyły już jakieś kwalifikacje zawodowe, ale niewystarczające do zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej. W zakładzie aktywności zawodowej mogą te umiejętności uzupełnić.

Zakłady aktywności zawodowej mogą być organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe, muszą być one dostosowane do potrzeb i zatrudniać odpowiednią liczbę pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a uzyskane dochody przeznaczać na cele określane szczegółowymi rozporządzeniami Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Koszty utworzenia i działania mogą być finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ta forma zatrudniania niepełnosprawnych jest również uprzywilejowana zwolnieniem z podatków.


 

Podobne prace

Do góry