Ocena brak

WSKAZANIA DO LECZENIA OPERACYJNEGO - zmiany nowotworowe kręgosłupa

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Właściwe postępowanie lecznicze w onkologii zależy od precyzyjnego i prawidłowego określenia zaawansowania nowotworu złośliwego. Postępowanie to oparte jest w głównej mierze na klasyfikacji TNM (t = rumor, n = nodus, m = meiastases). Każda cecha oznaczona jest w tej klasyfikacji cyfrą arabską. Im wyższa jest wartość tej cyfry, tym bardziej zaawansowany jest proces nowotworowy w obrębie danej cechy. Specyfika zmian nowotworowych w kręgosłupie powoduje bardziej agresywne i czasami odmienne od ogólnie przyjętych zasad postępowanie lecznicze w tych przypadkach.

Leczenie chirurgiczne zmian nowotworowych umiejscowionych w kręgosłupie jest wieloaspektowe. Postępowanie chirurgiczne zawierać musi tu racje:

onkologiczne, - neurochirurgiczne, ortopedyczne.

Ostatnie dwa aspekty w każdym przypadku zawierają jedno z ważniejszych działań leczniczych, a mianowicie postępowanie przeciwbólowe i zapobiegające zaburzeniom neurologicznym, a więc dające czasami choremu znaczny komfort ostatnich chwil życia.

Postęp technik medycznych, anestezjologii, chirurgii i onkologii umożliwia realizację leczenia chirurgicznego w najtrudniejszych przypadkach klinicznych. Tak jak w całej medycynie zabiegowej, i tu obowiązują zasady o wybraniu środka leczniczego gwarantującego jak najmniejsze ryzyko utraty życia przy realizacji projektu leczenia chirurgicznego. Sposób i rozległość operagi. technika zabiegu, dobierane są indywidualnie dła przypadku. Duża liczba zabiegów onkologicznych w chirurgii kręgosłupa ma niestety często znaczenie paliatywne.

Postępowanie onkologiczne w chirurgii kręgosłupa zawiera:

- przygotowanie przedoperacyjne,

- postępowanie chirurgiczne,

- postępowanie onkologiczne pooperacyjne.

Przygotowanie przedoperacyjne leczenia guzów złośliwych pierwotnych i przerzutowych (zwłaszcza w razie istnienia jednego ogniska przerzutu w kręgosłupie) może obejmować wykonanie angiografii z embolizacją guza w okresie kilku dni przed operacją.

Znaczenie embolizacji jest dwojakie. Po pierwsze embolizacja ogranicza rozsiew komórek nowotworowych w trakcie zabiegu chirurgicznego i po drugie ogranicza krwawienie śródoperacyjne, obciążające poważnie chorego . Często w okresie przcdoperacyjnym choremu podawane są cytostatyki, w celu ograniczenia dalszego rozwoju choroby, nasilającego się zwłaszcza przy nie-doszczętnym usunięciu guza

Chirurgię onkologiczną cechuje dokładność mikroskopowa w usuwaniu zmian chorobowych. Osiągnięcie tego celu w chirurgii kęgosłupa jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę środowisko, w którym przeprowadzana jest operacja. Niemniej jednak rozwijają się techniki chirurgiczne dążące do osiągnięcia takiego ideału. Przykładem może być totalna spondylektomia blokowa  polegająca na wieloetapowym postępowaniu chirurgicznym. W pierwszym etapiedociera się, w zależności od odcinka kręgosłupa, z dostępu przedniego lub tylnego do zmian chorobowych.

W odcinku piersiowym wykonuje się częściową resekcję żebra w celu dokładniejszego wyizolowania kęgosłupa. Następnie po wykonaniu laminek-tomii przecina się nasady stawów, przecina krążki międzykręgowe w segmentach zdrowych i usuwa wypreparowany trzon (trzony) w całości . Realizacja korporektomii totalnej czasami staje się niemożliwa z uwagi na naciek nowotworowy worka oponowego, dużych naczyń żylnych czy tętniczych z aortą włącznie.

Realniejsze siaje się usuwanie guza ..krok po kroku", co oczywiście grozi dalszym rozsiewem materiału nowotworowego i pozostawieniem ognisk nowotworu w miejscu jego rozrostu.

Aspekt neurochirurgiczny jest niezwykle ważny w leczeniu zmian nowotworowych złośliwych i łagodnych znajdujących się w kręgosłupie. Zaburzenia neurologiczne powstałe na skutek rozrostu guza i jego ucisku na worek oponowy, rdzeń, korzenie, naczynia oraz potwierdzenie zmian uciskowych w obrazie mielografu lub MRJ upoważniają do podjęcia decyzji o operacyjnym odburczeniu układu nerwowego. Pilne leczenie chirurgiczne obowiązuje w przypadku narastania niedowładów lub w krótkim czasie od powstaniu porażeń .

Oczywiście operacja musi odbyć się w warunkach bezpiecznych dla chorego i nie może stanowić zagrożenia dla jego życia. Wskazaniem do leczenia operacyjnego są też poważne zmiany uciskowe na struktury nerwowe bez klinicznych cech niedowładów z poziomu ucisku. Pamiętać należy, że brak zahurzeń neurologicznych związany jest z powolną adaptacją układu nerwowego, naczyń do panującej sytuacji w kanale kręgowym, ale stan laki może ulec gwałtownej zmianie. Niewielki mikrouraz lub dalszy rozwój choroby zasadniczej niechybnie doprowadzi do powstania groźnych powikłań neurologicznych. Brak pełnej diagnostyki onkologicznej nic upoważnia w tych stanach do odwlekania leczenia chirurgicznego. Leczenie to w tych przypadkach stanowić będzie dalszą diagnostykę dzięki badaniom histopatologicznym guza i zapewnić powinno komfort choremu w jego dalszym leczeniu.

 

 

Podobne prace

Do góry