Ocena brak

Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej

Autor /Dzixon Dodano /15.05.2007

"Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej"

1. Majątek wspólny ustawowy
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami , z mocy prawa, powstaje ustawowa wspólność majątkowa, chyba że zawrą oni umowę majątkową modyfikującą tę wspólność, bądź wyłączającą ją w ogóle (tzw. umowa o rozdzielności majątkowej). Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tego małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków. Ustawodawca pozwolił sobie wymienić enumeratywnie podstawowe składniki wchodzące w skład masy wspólnej. Są to przede wszystkim dochody, każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego. W małżeństwie, gdzie panuje taki ustrój występują trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz majątki osobiste każdego ze współmałżonków. Do majątku osobistego ustawodawca zalicza wszelkie przedmioty nabyte przed małżeństwem, a także rzeczy nabyte poprzez darowiznę. Ustawowa wspólność majątkowa jest bezudziałową wspólnością łączną, co w praktycznym wymiarze oznacza, że małżonkowie w czasie jej trwania nie mogą dokonać podziału majątku ani rozporządzić lub zobowiązać się do rozporządzenia udziałem w majątku wspólnym czy w poszczególnych składnikach tego majątku, który w razie ustania wspólności przypadłby im w majątku wspólnym. Z tych samych względów małżonkowie nie mogą dokonywać między majątkiem wspólnym a ich majątkami osobistymi takich przesunięć majątkowych, które prowadziłyby de facto do podziału majątku wspólnego.
2. Zarząd majątkiem wspólnym
Podobnie jak w przypadku współwłasności, każdy małżonek ma prawo współposiadania i korzystania z rzeczy należących do majątku wspólnego, oraz współposiadania i korzystania z nich w takim zakresie, w jakim daje się to pogodzić ze współposiadaniem drugiego małżonka. W świetle obowiązujących przepisów prawa oboje małżonkowie obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Mówi o tym art. 36 §1 KRO, który nakłada na współmałżonków obowiązek informowania się wzajemnie o stanie majątku wspólnego, podejmowanych działaniach w ramach zarządu oraz zaciągniętych nań zobowiązaniach. Przepisy stanowią, iż każdy z współmałżonków może sprawować zarząd majątkiem wspólnym samodzielnie chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Samodzielność ma miejsce przede wszystkim w zakresie czynności zwykłego zarządu, w sprawach życia codziennego. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, a przede wszystkim czynności prowadzące do zachowania tego majątku.

Podobne prace

Do góry