Ocena brak

WPŁYW RELIGII I INNYCH CZYNNIKÓW KULTUROWYCH NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Polska, podobnie jak znakomita większość innych krajów, nie jest jednolita ludnościowo. choć nic należy też do państw tak zróżnicowanych narodowościowo, jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, gdzie wskutek osadnictwa, pozostałości pokolonialnych czy ruchów migracyjnych, znaczny jest odsetek obywateli wywodzących się z innych narodowości i kultur. Blisko 98% obywateli naszego kraju to ludność narodowości polskiej, która pod względem sposobu żywienia się wykazuje wspólne cechy, chociaż jednocześnie ujawnia pod tym względem pewne zróżnicowanie regionalne. Pozostałe kilka procent ludności stanowią przedstawiciele różnych mniejszości. W Ustawi? o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z roku 2005 wymienia się 9 mniejszości narodowych (białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacka, ukraińską i żydowską) oraz 4 mniejszości etniczne (karaimską, łemkowską, romską i tatarską). Mówiąc o mniejszości narodowej ustawodawca miał na myśli zamieszkującą Polskę ludność, która utożsamia się z innym narodem zorganizowanym we własnym kraju, co nie występuje w przypadku mniejszości etnicznej. Niektórzy wyróżniają ponadto, nie wymienione w ustawie, mniejszości narodowe napływowe: Greków. Macedończyków. Wietnamczyków i Syryjczyków. Wszystkie wymienione społeczności w większym lub mniejszym zakresie kultywują swoje tradycje i obyczaje, w tym także te związane z odżywianiem.

Duży udział w kształtowaniu wzorców kulturowych zarówno Polaków, jak i innych narodów świata nnały i mają po dziś dzień, religie. Religia - od tac. reli-gio = sumienność, skrupuł, pobożność, wiara, itp. oznacza formę świadomości społecznej obejmującą: zespół wierzeń dotyczących powstania, struktury oraz celu istnienia świata i człowieka (doktryna), związanych z tymi wierzeniami zachowań (praktyki religijne, kult) i form organizacyjnych.

Rozróżnia się religie pierwotne i religie uniwersalistycznc. Te pierwsze zwykle mają charakter plemienny, wielu bogów i preferują kult przyrody, te drugie mają charakter globalny, wyznają jednego Boga i cechują się rozbudowanymi praktykami i instytucjami religijnymi.

Do ważniejszych religijnych determinantów sposobu żywienia się należą: ograniczenia asortymentu spożywanych pokarmów (pokarmy zakazane), posty ilościowe i jakościowe oraz pokarmy obrzędowe i świąteczne.

 

Podobne prace

Do góry