Ocena brak

Wpływ mass mediów na rozwój społeczno-moralny dziecka

Autor /eldendubs Dodano /30.05.2006

WSTĘP

Postawa- to względnie trwałe ustosunkowanie się (negatywne, pozytywne ) do przedmiotu, ludzi, sytuacji, zwierząt, zjawisk, poglądów, której elementami składowymi są :
-element poznawczy (wiadomości, informacje)
-element behawioralny (doświadczenia)
-element emocjonalny (przeżycia, uczucia)


M. A S S M. E D I A


Mass media - czyli inaczej środki masowego przekazu, zalicza się :
radio,
telewizję,
internet,
gry komputerowe,
wideo,
prasa,

• Komunikowanie się (środki masowego komunikowania się)

Przez komunikowanie rozumie się w socjologii i psychologii społecznej proces przekazywania z centrum , określanego jako żródło , treści zawartych
w symbolicznej postaci znaków skierowanych do odbiorców posiadających zdolności ich przyjęcia. Komunikowanie masowe , czyli skierowanie do bardzo licznej, zróżnicowanej i szeroko rozproszonej publiczności , stanowi istotną ceche współczesnych procesów komunikowania.
• Negatywny wpływ mass mediów na młodego człowieka

-odnotowuje się stały wzrost przestępczości wśród dzieci : rośnie liczba sprawców jak i liczby popełnianych przez nich czynów
-nieletni coraz czesciej popełniaja przestępstwa niebezpieczne dla zdrowia
i zycia innych, jak; uszkodzenie ciała, bójki, pobicia, gwałty, kradzieże.
-dzieci piją alkohole (nawet w wieku 13 lat) , trafiaja do izby wytrzeżwień, zażywaja środki narkotyzujące, uciekaja z domu, palą papierosy, stosuja agresję słowna i instrumentalna, wchodzą w konflikt z prawem
-agresje dzieci ujawniaja na stadionach, na ulicy, w szkole, na koncertach muzycznych, przy komputerze (gry komputerowe)
-stosuja przemoc wobec rówieśników i ludzi dorosłych.


• Przyczyny

-brak zainteresowania rodziców ich życiem
-propagowanie konsumpcyjnego stylu zycia
-upadek autorytetu szkoły
-oddziaływanie środków masowego przekazu
-oddziaływanie gier komputerowych
- działalność sekt
- wpływ grup rówieśniczych


• Oddziaływanie środków masowego przekazu

*PRZEMOC W MEDIACH

Przeciętnie co 4 minuty pokazywane sa w programach polskojezycznych sceny przemocy. Dziecko styka się w telewizji i w innych mediach z przemoca przedstawiana w sposób fikcyjny lub realistyczny, sceny przemocy występuja we wszystkich rodzajach porgramów np. filmy fabularne, przyrodzicze, wiadomości aż po dobranocki i animowane filmy dla dzieci.
Kontakt dziecka z telewizja rozpoczyna się coraz szybciej a co za tym idzie ma szybszy kontakt z przemoca, codzienne obcowanie z okrucieństwem w mediach prowadzi do stałych zman w psychice młodego człowieka.
Dzieci wychodza już spod w pływu kościoła, rodziny, dla nich teraz staje się ważne to co dziej się w telewizji, z niej czerpią główne żródło wiedzy bez kompetencji poznawczych i kulturalnych , bez wrażliwości moralnej, stają się mass media niebezpiecznym środowiskiem wprowadzania młodzieży w bezemocjonalna kulturę przemocy oraz oporu wobec norm życia dorosłych.

Większośc dzieci stwierdza że lubi nasladować zachowania bohaterów, bo reprezentuja oni siłę, odwage, spryt, refleks, sprawnośc fizyczną. Naśladuja oni ich w swoich zabawach, np. w wojne, w gangsterów, złodzieii, w potwory.
Dzieci czerpią wzory zachowań nie tylko z filmów sensacyjnych, horrorów, ale także z filmów animowanych, rysunkowych, programów informacyjnych, sportowych.

Telewizja i inne media ,mogą prowadzić do wzrostu poziomu agresji, sprzyjać formowaniu się agresywnego zachowania wśród dzieci i młodzieży, stymulować fantazje agresywne, znieczulać na agresje i prowadzić do przekonania, ze agresja jest powszechna i dozwolona społecznie
Dzieci odwrażliwiaja się w ten sposób , przejawia się to w utracie wrażliwości na krzywde, cierpienie innego człowieka.

• Najważniejszym mechanizmem wpływu telewizyjnych obrazów przemocy na dziecko jest:

modelowanie, polegające na obserwowaniu i zapamiętywaniu: co robi model, jak robi i z jakim skutkiem, oraz imitacja zachowań barsdziej lub mniej podobnych do sytuacji modelowych..
wzmocnienie, oglądanie programów telewizyjnych ukazujących obrazy przemocy może powodować wzmocnienie tendencji do przejawiania takich zachowań oraz wzmocnienie wartości, w imię których dana przemoc została dokonana

Uczeniu się przez dziecko wzorow zachowań agresywnych z mass mediów sprzyjać mogą określone cechy tkwiące w samych medaich, ale także zwiazane
z uzytkownikiem oraz od uwarunkowania środowiska, zwłaszcza rodziny.
Wpływ ma
częstotliwośc emitowanych obrazów, ich treśc, rodzaj, forma, sposoby prezentowania, oraz funkcje, wypełniane przez nie w określonym przekazie.


• Przyjmowaniu przez dziecko wzorów zachowań agresywnych sprzyja m.in.:

1. pokazywanie przemocy w formie czystej, bez ukazania cierpienia ofiary, negatywnych skutkow ;
2. w postaci usprawiedliwionej, jako aprobata społeczna;
3. jako sprawiającej satysfakcje;
4. ukazywanie agresji humorystycznej ;
5. skutecznego sposobu osiagania pozytywnych celów bohatera.

Naśladowanie wzorow zachowań agresywnych z ekranu zależy od samego dziecka, jego właściwości cech osobowych, wieku, płci, poziomu rozwoju układu nerwowego, rozwoju moralnego , inteligencji, wzorca identyfikacji z bohaterem, od dośwaidczeń i przeżyć, ale także od zakresu i charakteru korzystania
z mediów

• Działanie zapobiegające ujemnym oddziaływaniom telewizyjnych scen przemocy na dzieci

-propagowanie ulotek zawiadamiających rodziców o scenach przemocy
w filmach, ukazanie sposobu odbioru, przygotowania dzieci do rozumienia scen przemocy ekranowej ,

-tworzenie instytucji programowych zajmujących się odpowiednią selekcją programów telewizyjnych, oglądanych najczęsciej przez dzieci i młodzież

-edukacja w szkole powinna poruszac tematy przemocy w mediach, do własciwego odczytania scen, kształtownie krytycyzmu wobec treśći przekazu.


• Agresja i przemoc w telewizji

Eksperymenty Berkowitza i Hartmana dowiodły, że:
-ogladanie przemocy, agresji w filmie wywołuje reakcje agrwesywne u widzow

-obraz bólu, krwi, cierpienia ofiary pobudza do agresji

-osoby badane, które oglądały film z mocnymi scenami agresji, wymierzają silniejsz ą karę za bledy w gropie kontrolnej niż osoby, które oglądały grę sportową

-uczniowie, wobec których nie stosowano agresji werbalnej, ale którzy oglądali emocjonalną scenę agresji fizycznej, wymierzają silniejszą karę niż uczniowie obrażani, wyśmiewani, lecz nie oglądający scen agresji

Wniosek - Więc oglądanie scen przemocy badziej prowokuje do zachowań agresywnych niż doznanie urazy osobistej.


• Reklama

Inaczej perswazja - kształcenie, propaganda - jest zjawiskiem realnym
w mediach, bardzo często stosowanym na świadomośc i wybór ludzi
Proby reklamowania i zachwalania różnych produktów przy użyciu środków masowego przekazu wzbudzają zaufanie i są skuteczne.
Nadawca przekazu aby stać się osoba wiarygodną musi wysunąć stwierdzenie że nie może nic zyskać na tym co zamierza reklamować, moze nam przekazac że nawet może na tym stracić, wtedy jej uwierzymy i bedzie mogła na nas skuteczniej odziaływać i nami manipulować.

Jakie czynniki zwiększają efektywność przekazu :
a) żródło przekazu (kto to mówi)
b) charakter przekazu (jak to mówi)
c) cechy audytorium (do kogo to mówi)

Więc ....
1) na nasze opinie mają wpływ osoby które znają się na rzeczy i są godne zaufania
2) wiarygodność ( i efektywność oddziaływania )nadawcy może wzrosnąć, jeśli wydaje się , że nie stara się on wpłynąć na naszą opinię.
3) wiarygodność ( i efektywność oddziaływania )nadawcy może wzrosnąć, jeśli wyraża on stanowisko wyrażnie sprzeczne z jego własnym interesem
4) Przynajmniej tam, gdzie wchodzą w grę mało ważne opinie i zachowania - jeśli ktoś nam się podoba i możemy się z nim identyfikować, to jego opinie
i zachowania będą mialy większy wpływ na nasze własne, niżby to było uzasadnione ze względu na ich treść.
5) tam gdzie wchodzą w grę mało ważne opinie i zachowania - jeśli ktoś nam się podoba, to będziemy na ogół ulegać jego wpływowi nawet wtedy, gdy jest oczywiste , że stara się on wpłynać na nas i że czyniąc to może coś zyskać.

• Radio

Intonacja dżwiękowa wzmaga intensywnośc dozna ń emocjonalnych młodzeży. Przy tym słuchanie wymaga minimalnego wysiłku, toteż radio daje poczucie bezpośredniości i spontaniczności , którego pozbawiona jest lektura. Kontakt z przekazem może być albo powierzchowny albo bardzo i ntymny, ale zawsze jest łatwy.


• POZYTYWNY WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE MŁODEGO CZŁOWIEKA


Wszystko ma swoje negatywne i pozytywne strony
Mass media nie odstępują od tego wzorcu.

Internet, telewizja, radio sa żródłem wiedzy, potrzebnej nam do codziennego funkcjonowania.

Mass media
-dzięki nim młodzi ludzie zdobywają wiedzę
-mass media pomagaja z rozwikłaniem problemów nurtujących młode pokolenie, ale takich o których wstydziliby się porozmawiać z rodzicami bądź wychowawcą
-za pomocą internetu można dokonywać zakupów, lub porozumiewać się ze znajomymi na tzw. chat’cie, lub korzystać z funkcji wysylania sms’ów z bramek internetowych
- radio spełnia ogromną funkcję w życiu dzieci mieszkających na farmach
w Australii, często mają tak daleko do szkoły, że jedyna mo żliwość nauki to przyłączenie się do tzw. „szkoły na odległość”. Rozmawiają za nauczycielami przez radio, zaś prace pisemne wysyłają pocztą.
-ludzie którzy nie maja w domu telewizora, czerpią informacje właśnie z radia.


PODSUMOWANIE
Mass media niewątpliwie wpływają na postawy wśród dzieci i młodzeży
i niewątpliwie odnoszą duży wpływ na ich zachownie i rozwój. Jednak mass media działają zarówno pozytywnie jak i engatywnie, trudno jest ograniczyć im dostęp do telewizji, radia czy internetu, bo są one żródłem wiedzy potrzebnej. Myślę że z wszystkiego trzeba po prostu korzystać z umiarem. .


BIBLIOGRAFIA

1. E.Aronson, Człowiek istota społeczna. Warszawa, 1995
2. E.Aronson,T.D.Wilson, R.M. Akert , Psychologia społeczna serce i umysł. Poznań, 1997
3. S. Dylak, Media a edukacja. Poznań ,1998
4. J.Gaff, Człowiek i otoczenie.Warszawa, 1991
5. R.J.Harris, A cognitiv psychology of mass communication, London, 1994
6. L. Kirwil, Formownie się agresywności u dzieci. 1992 nr 10
7. A.Kłosowska, Kultura masowa. Warszawa, 1964
8. J.Zebrowski ,Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży. Gdańsk, 2001

Podobne prace

Do góry