Ocena brak

Wpływ cech produktu na szybkość akceptacji innowacji

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Szybkość akceptacji innowacji jest uzależniona od cech charaktery żujących dana innowację. Niektóre produkty są akceptowane natychmiast (np. frisbees - plastikowe talerzyki do gry na wolnym pow ietrzu - przyp. tłum.), podczas gdy inne w ymagają długiego czasu dla uzyskania akceptacji (np. samochody z silnikiem diesla). Szczególnie ważny wpływ na szybkość akceptacji innowacji wywiera pięć cech produktu. Omówimy je na przykładzie komputerów osobistych.

Pierwszą cechą jest relatywna korzyść płynąca z innowacji, tj. stopień, w jakim produkt w ydaje się być lepszy od innych istniejących produktów. Im wyższa będzie postrzegana relatyw na korzyść wynikająca z używania komputera osobistego, na przykład, przy obliczaniu podatku dochodowego i prowadzeniu księgowości, tym szybciej zostaną one zaakceptowane.

Drugą cechą jest kompatybilność innowacji, tj. stopień, w jakim spełnia ona oczekiwania jednostki w danym środowisku w zakresie wartości i odpowiada wymaganiom wynikającym z ich doświadczenia. Na przykład, komputery osobiste, są wysoce kompatybilne ze stylem życia w domach ludzi należących do klasy wyższej średniej.

Trzecią cechą charakterystyczną jest złożoność innowacji. tj. stopień relatywnej trudności zrozumienia jej lub korzystania z niej. Komputery osobiste są skomplikowane i dlatego upłynie trochę więcej czasu zanim zostaną one upowszechnione.

Czwartą cechą jest podzielność innowacji, tj. zakres w jakim może być ona wypróbowana na ograniczonych zasadach. Możliwość wypożyczenia komputerów z prawem ich zakupu zwiększa szybkość ich akceptacji.

Piątą cechą jest zdolność komunikacyjna innowacji, tj. stopień, w jakim wyniki jej zastosowania mogą być zauważone przez innych lub opisane im. Duża łatwość demonstracji i opisu komputerów osobistych ułatw ia ich szybką dyfuzję w społeczeństwie.

Szybkość akceptacji innowacji zależy także od innych czynników, takich jak: koszty początkowe, koszty bieżące, ryzyko i niepewność, wiarygodność naukowa oraz akceptacja społeczna.

Podobne prace

Do góry