Ocena brak

WOLA MOCY

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

WOLA MOCY (tłum. nm. <Wille zur Machb) ang. will to -power; fr. volonte de puissance

  1. U F. W. Nietzschego: ukonkretniona Schopenhauerowska —> wola życia, prze­ciwstawiona Darwinowskiej —> walce (1) o byt. Konkretyzacja ta polega na wskaza­niu, że człowiek chce nie tylko utrzymać się przy życiu, lecz także się rozwijać. Wo­la ta jest właściwością silnych; tylko sła­bych cechuje wola utrzymywania się przy życiu lub wola użycia. Słabi przeciwsta­wiają woli mocy silnych sojusz słabych. Poprzez moralność chrześcijańską sojusz ten narzuca jednostkom silnym obowią­zek przychodzenia z pomocą jednostkom słabym, które normalną koleją rzeczy po­winny zginąć.

  2. U A. Adlera: będąca rezultatem po­czucia niższości dążność do dowarto­ściowania siebie przez nadkompensację (—> kompensacja /1 /).

Podobne prace

Do góry