Ocena brak

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

 • Wójt jest zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy.

 • Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

 • Mandatu wójta nie można łączyć z mandatem wójta lub funkcją jego zastępcy w innej gminie; z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest się wójtem; z zatrudnieniem w administracji rządowej; z mandatem posła lub senatora

 • Wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa.

 • Do zadań wójta należy w szczególności:

  • Przygotowanie projektów uchwał rady oraz określenie sposobów ich wykonywania

  • Gospodarowanie mieniem komunalnym

  • Wykonywanie budżetu

  • Zatrudnianie i zwalnianie swoich zastępców i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

  • Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

   • Wójt realizując zadania własne gminy podlega wyłącznie radzie gminy, która decyduje o kierunkach jego działania. W zakresie wykonywania zadań zleconych administracji rządowej wójt podlega także wojewodzie.

   • Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy. Reprezentuje gminę jednoosobowo na zewnątrz. Kieruje bieżącymi sprawami gminy.

   • Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem i któremu nadaje w drodze zarządzenia regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Tak ustalony układ zależności pozwala wójtowi wykonywać zadania przy pomocy aparatu urzędniczego gminy.

   • Zadania gminy wykonywane są w różnych formach, również w formie decyzji administracyjnych, nazwanych w ustawie decyzjami w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Kompetencje do ich wydawania, zarówno w zakresie spraw własnych, jak i zleconych, ustawa o samorządzie gminnym przyznaje wójtowi lub burmistrzowi.

   • Wójt lub burmistrz mogą upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji. Rada gminy może udzielić takiego upoważnienia organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy bądź organom gminnych jednostek organizacyjnych (dekoncentracja wewnętrzna)

Podobne prace

Do góry