Ocena brak

Województwo wielkopolskie

Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013

Powierzchnia 29 826 km2, 3,3 mln mieszkańców.
Północna i środkowa część województwa stanowi fragment Pojezierzy Południowobał-tyckich, a południowa Nizin Środkowopolskich. Urozmaicony krajobraz został ukształto­wany przez lodowiec skandynawski, który z pn. części regionu ustąpił ok. 10-12 tys. lat temu. W zach. i pn. części Wielkopolski występują licznie jeziora. Krajobrazy pagórkowa­te zajmują ok. 40% powierzchni, faliste ok. 50%, a równiny ok. 10%. Najwyższe wznie­sienie województwa, Kobyla Góra (282 m n.p.m.) leży w jego pd. części, w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich. Najniższy punkt (31 m n.p.m) znajduje się w dolinie Noteci k. Krzyża.
Zdecydowanie bardziej zalesiona (w 40%) jest pn. i zach. część województwa. W części wsch. lasy zajmują ok. 15% terenu. W województwie znajduje się 1 park narodowy, 12 parków krajobrazowych i ok. 100 rezerwatów.
Województwo obejmuje prawie w całości historyczną Wielkopolskę, której mieszkańcy zachowali silną tożsamość regionalną.
W IX w. na terytorium plemienia Polan pod panowaniem Piastów zaczął się proces przy­łączania sąsiednich ziem i tworzenia nowego państwa — Polski. Ośrodkami administra-cyjno-militarnymi były grody m.in. w Gnieźnie, Poznaniu i Gieczu. W 966 Polska przyjęła chrześcijaństwo, dwa lata później w Poznaniu utworzono pierwsze biskupstwo. W 1000 w Gnieźnie powstało arcybiskupstwo, a okazała na owe czasy katedra stała się pierwszym miejscem koronacji królewskich.
Pierwotna nazwa tego regionu — Polska, w XIII-XIV w. została zmieniona na Wielką lub Starą Polskę (Polonia Maior). W XIV w. powstały dwa województwa: kaliskie i poznańskie, wspólnie tworzące Ziemię Wielkopolską. W XIX w. Wielkopolska podzielona była granicą zaborów. Prawie 80% jej obszaru znalazło się pod zaborem pruskim. Wielkopolanie sku­tecznie opierali się akcji germanizacyjnej. Wyzwolenie przyniosło zwycięskie Powstanie Wielkopolskie w 1919.
Znaczące zabytki z doby romańskiej są położone na Szlaku Piastowskim, łączącym Po­znań z Gnieznem i Kruszwicą. Wiele znamienitych budowli gotyckich i barokowych moż­na zwiedzić w Poznaniu oraz w pd. i wsch. Wielkopolsce. Pn. i zach. część regionu jest uboższa w zabytki, lecz góruje walorami naturalnymi: jeziorami, wzgórzami i lasami. W województwie znajduje się ok. 100 muzeów różnego rodzaju i wielkości. Najwięk­szym jest Muzeum Narodowe w Poznaniu z 8 oddziałami w mieście i województwie.
Współczesna Wielkopolska jest regionem przemysłowo-rolniczym. Kilkanaście znaczą­cych fabryk znajduje się w Poznaniu. W okolicach Konina położone są kopalnie węgla brunatnego i elektrownie. Większe skupienie przemysłu włókienniczego znajduje się w Kaliszu. Wysoki poziom prezentuje rolnictwo regionu, zarówno gospodarstwa rodzin­ne jak i wielkoobszarowe. Efekty produkcji rolnej są tu wyższe od średnich w kraju.
Województwo posiada dobrze wykształconą sieć dróg i kolei. Mimo ograniczania kur­sów pociągów i likwidacji linii kolejowych, nie ma problemu z dotarciem do znaczniej­szych miejscowości Wielkopolski.

Do góry